Striden om lokalvegen:

Også Nord-Fron vil gå i mot lokalvegsplaner

De har fått mye kjeft for å ikke protestere mot Statens vegvesens planer om innsnevring av gammel E6. Nå vil også AP i Nord-Fron ta omkamp om lokalveg.

Både Rune Støstad (AP) og Olav Røssum (SP) vil ta opp saken om lokalvegen på nytt.   Foto: Tone Sidsel Sanden/Bjørn Sletten

Nyheter

I Nord-Fron har Høyre tidligere uttalt seg svært kritisk til planene om fjerning av midtstripa på gammel E6, og innsnevring av kjørebanen i samband med omgjøringen av gammel E6 til ny lokalveg.


Gamle E6 blir tettstedsgater:

Tettstedgatene skal stå ferdig i løpet av 2017

Vegvesenet la torsdag ut konkurransegrunnlaget på tiltakene som gjør gamle E6 om til tettstedsgate. Noen av tiltakene bekymrer politikerne i Sør-Fron.

 

Til formannskapet onsdag neste uke kommer de tre SP-representantene Eivind Hage, Øyann Brandstad og Olav Røssum med følgende uttale:

"Nord-Fron Senterparti meiner at det ikkje er rett å utføre dei tiltaka som Statens Vegvesen vil innføre på Gudbrandsdalsvegen, utanom tettstadene i Fron. Trafikksituasjonen tilseier at særleg ei innsnevring av vegbanen vil føre til redusert trafikksikkerheit. Sør-Fron kommunestyre har gjort vedtak om at desse tiltaka ikkje bør gjerast. Senterpartiet ber om at kommunestyret i Nord-Fron også får anledning til å gjera det. Vi viser til interpellasjonen som vart fremma av Høgre den 14. juni 2016, der ordføraren avviste at interpellasjonen sitt forslag til vedtak vart tatt opp til avstemming. Senterpartiet ber om at ordføraren forbereder ei sak til neste kommunestyremøte, slik at også Nord-Fron kommune kan gjera eit vedtak, der kommunestyret sitt syn på dei planlagte tiltaka kan koma fram".

Ap snur om lokalveg

Etter massivt press fra lokalsamfunnet den siste tida vil også "regeringspartiet" i Nord-Fron, Arbeiderpartiet, ta saken opp på nytt.


Fylkesordføreren støtter vegvesenet:

Muriteigen vil lenke seg fast på lokalvegen

Ordføreren i Sør-Fron er innstilt på å kjempe hardt for å endre vegvesenets planer for "Gudbrandsdalsvegen".

 

- I følge tall fra Statens vegvesen er trafikken langt større enn det som var venta. Mange bruker vegen som lokalveg, og vi ser at det er mye trafikk av både privatbiler og tyngre transport. Dette betyr at vegen er viktig for både lokalbefolkning og for næringslivet. Det er stort engasjement rundt saken og jeg får svært mange ønsker om å beholde vegen som den er, sier ordfører Rune Støstad ti Dølen.

Han sier hendvendelsen kommer fra både privatbilister og næringsdrivende.

- I det siste har jeg også merka et tverrpolitisk ønske om at vi ser på saken på nytt. Både  Høyre, Sp og Ap har bedt om at saken blir sett på en gang til, sier han.

Ordføreren har måttet tåle kritikk, blant annet i sosiale medier, for at Nord-Fron har gått med på vegvesenets planer.

- Ved flere anledninger har jeg tatt opp saken med både Statens vegvesen og Oppland Fylkeskommune, der jeg vært skeptisk til de endringene som er planlagt. Saken ble behandla i 2013 der Nord-Fron kommune slutta seg til planene fra Statens  vegvesen. Men på bakgrunn av stor trafikk og mange innspill i saken har jeg beslutta at jeg kommer til å legge fram en ny sak for kommunestyret. Her kommer jeg til å anbefale kommunestyret at vi går mot planene som Statens vegvesen har når det gjelder merking og innsnevring av vegbanen. Hovedårsaken er at jeg frykter at de tiltakene som er foreslått vil føre til dårligere trafikksikkerhet, sier Støatd til Dølen.

Saken kommer opp i kommunestyret i Nord-Fron den 21. mars.