- En langsiktig investering å beholde ungdomstrinnet i Skåbu

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune la før jul fram budsjettforslag om å legge ned U-trinnet ved Skåbu Oppvekst.

Skåbu står i fare for å miste ungdomstrinnet ved skolen.   Foto: Tor Larsen/Arkiv

Meninger

Det skal spares 1 million. Konkret forslag som kommunestyret vedtok i møte 11. des. Debatten forut for vedtaket var prega av alt annet enn økonomi. Det har alle interesserte fått med seg. Ordføreren, varaordføreren og skoleansvarlig bidrog også til at økonomiske argumenter kom i bakgrunnen. De burde tidlig i prosessen poengtert hva som skulle være relevante argumenter.
 

GD, på sin side, har heller ikke bidratt til en saklig debatt, ved bl.a. å stille Skåbu i et meget negativt lys. Det ble hevda at folk ikke snakker sammen eller hilser til hverandre! Både en forsker og fylkets mobbeombud kom på banen for å belære oss om psykososialt miljø og viktigheten av dialog og samhold. Godt vi har fagfolk så vi vet hvordan vi skal innrette oss i hverdagen! 99% av Skåbus befolkning kjenner seg ikke igjen i elendighetsbeskrivelsen, men det er mulig at GDs oppslag
har blitt godt mottatt av en håndfull personer. Akkurat det kan vi leve med. Uansett, AP samla "troppen" sin, bandt partigruppa under behandlinga i kommunestyret og forslag om nedlegging ble vedtatt.

Undertegnede vil se framover og begrunne hvorfor jeg mener at det er en langsiktig investering å opprettholde U-trinnet ved skolen. I 2014 ble Skåbu Oppvekst Norges første entreprenørskapsskole. Målet var å gi elevene en menigsfull og allsidig skolehverdag, gjennom mer samarbeid med bygdesamfunnet. Praktisk og teoretisk læring slik føringene for
framtidsskolen legger til rette for. Det ble bygd kompetanse gjennom "Skåbumodellen". En plan som ivaretar entreprenørskap fra barnehage til 10 trinn. Utdanningsdirektoratet roste opplegget og fylkeskommunen støtta opp økonomisk.
 

Neste trinn ble "Internasjonalisering og entreprenørskap". Her er ungdomstrinnet sentralt. Et tiltak direkte retta mot små skolemiljøer. Nytt, innovativt samarbeid mellom skole og lokalmiljø / næringsliv. Dette er foregangseksempler for andre bygdesamfunn som er trua av avfolking, og var hovegrunnen til at fylkeskommunen også støtta prosjektet økonomisk. Skåbu Oppvekst har nå samarbeid med skoler i andre land, bl.a. England, med gjensidige besøk. Alt dette for å utvikle og styrke entreprenørskapsskolen.
 

Kompetansen i Skåbu står også veldig sentralt i utviklinga av et nasjonalt entreprenørskapssenter i Skåbu / Nord-Fron med bakgrunn i det som allerede er bygd opp ved Skåbu Oppvekst. Kurs for lærere og praksisplasser for lærerstudenter, alt dette i samarbeid med reiselivet i området. Stor tilflytting av unge familier, optimisme og en solid sentrumsutvikling - gir dette store muligheter! Entreprenørskap skal inn i læreplanene fra 2020, ikke bare i Norge, men også ute i Europa.

Varaordføreren i Nord-Fron, Anne Sletten, snakka om "unike muligheter" for Skåbu i budsjettdebatten. Er ikke et entreprenørskapssenter i bygda en unik mulighet så vet ikke jeg! Snakk om å sette Skåbu og Nord-Fron på kartet og tenke "framtidsretta"! Men har varaordføreren andre unike forslag er det svært mange som venter på dine ideer. Men nå er det vel Campus Vinstra som gjelder, så tanken er vel å legge Entreprenørskapssenteret dit. Det skal visst være så enkelt å flytte
kompetansen til Vinstra. Undertegnede er ikke så sikker på det. Jeg vil heller oppfordre politikerne til å tenke noen utradisjonelle tanker i denne saka. Sats på Skåbu, fjern kretsgrensene og la elever ved de andre skolene i kommunen få muligheten til å velge en praktisk /teoretisk undervisning ved Skåbu Oppvekst.
 

Endelig vedtak om nedlegging av U-trinnet skal fattes i kommunestyret 12. februar. Det har vel gått prestisje i saken, og med AP sin binding av gruppa, er det ingen grunn til å tro på noen endring av vedtaket.
 

Likevel: Drømmen hadde vært at Skåbu Oppvekst kunne fått fullført hele
prosjektet om et Entreprenørskapssenter i bygda!