- «Sportsklubben Sør-Fron» framstår i annonsen som allerede vedtatt

Sør-Fron idrettslag(SFIL) er det eldste i bygda. SFIL har over lang tid vært et aktivt og veldrevet idrettslag innen ski, hopp, skøyter, håndball, fotball og friidrett. Spesielt skøytegruppa har gjort seg bemerka på landsbasis.

Illustrasjonsbilde  Foto: Sara Johannesen/NTB Scanpix

Meninger

Og en stor innsats har vært lagt ned for å drive alle disse aktivitetene.
Harpefoss idrettslag(HIL) starta opp igjen i 1977, etter at det i noen år hadde vært bare ett idrettslag for hele bygda.

Hva har skjedd på Harpefoss etter 1977?

Befolkningsøkning på grunn av tilrettelagt boligareal medførte at elevtallet i grunnskolen steg raskt, og det vart stort behov for fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Samspillet mellom skolen og idrettslaget har fungert godt. Dugnadsånden har vært stor, og fra 1977 og fram til i dag er bl.a. dette kommet på plass:

  • Lysløyper. Den første var i bruk fram til ny E6 kom. Ny lysløype vart utgreid og opparbeida, og har blitt et godt tilbud til alle interesserte. Med mange aktiviteter, sommer og vinter.
  • Fotballbaner. Den gamle idrettsplassen Klokkarstranda vart opprusta til fotballbane for HIL sine lag. Til tross for ødeleggelse av flom to ganger, framstår bana i dag som finere enn noen gang. Bana i Brudalen vart bygd på tunnellmasse fra Nedre Vinstra Kraftselskap, og hadde sin offisielle åpning i forbindelse med fakkelstafetten i OL-året 1994.
  • Tufte treningspark, med forskjellige treningsapparat vart bygd nylig inntil fotballbanen i Brudalen.
  • Harpefoss grendahus (tidl. Folkets hus). HIL er medeier her. Huset vart påbygd og renovert med stor dugnadsinnsats. HIL benytter huset til møtelokale og ved små og større arrangement, og kan disponere garderobe og dusjanlegg.
  • Trimtrapp. Trappa er bygd som en forbindelse mellom Brudalen og grendahuset, og dekker også funksjonen som trimtrapp.
  • I tillegg til startbua i lysløypa, er det bygd en stor gapahuk med god lagringsplass.
  • Rydding og merking av gamle stier og råk. Bl.a. nyskapningen «Motbakkeløpet Skuteiln rett opp» kom som et resultat av dette.

Alle anlegga er mye brukt. Av idrettslaget, av enkeltpersoner, barnehage og skoler. HIL har i dag over 500 medlemmer. Laget er gjeldfritt og har god økonomi. Harpefoss skule og barnehagen ser ut til å bestå, og de er veldig flinke til å bruke anlegga til idrettslaget. Der blir grunnlaget for rekruttering til HIL lagt. Og her er ett av mine hovedargument for at vi skal fortsette dagens modell, med to idrettslag i Sør-Fron. Du starter gjerne på en aktivitet i barneskolealder, og det skal være et lavterskeltilbud å begynne i et idrettslag. Det betyr kort avstand til aktivitet i kjente omgivelser. Barna modnes med alder, og det blir senere naturlig å søke til større miljøer som f. eks. Fron Fotball, Fron Håndball, Peer Gynt Alpinklubb m.m. Tilbud på tvers av kommunegrensene.

Anlegga og fritidstilbuda er bygd opp parallelt med aktivitetene i Sør-Fron idrettslag. Dette viser stort engasjement og dugnadsvilje for å skape aktivitet og miljø i kommunen. Til det beste for bygda. En kan stille spørsmål om resultatet samla sett hadde blitt like stort med bare ett idrettslag.

«Sportsklubben Sør-Fron»

Etter initiativ fra Sør-Fron idrettsråd ved leder Kikke Hovind, fikk medlemmene i HIL delta på et informasjonsmøte på Harpefoss grendahus, 15. mars 2018. Agenda for møtet var sammenslåing av Sør-Fron il og Harpefoss il. Kikke ga en grei orientering, som vart etterfulgt av en samtale rundt bordet. Saka kom senere opp på årsmøtet i HIL 22. mars 2018, der det vart stemt over om en skulle gå videre om å utrede sammenslåingsplanene. Årsmøtet var delt på midten, med en stemme i overvekt for å jobbe videre med planene. Forutsetningen var at det skulle behandles på nytt årsmøte i 2019.

Sammenslåing som tema

Jeg kjenner ikke alle detaljene som ligger til grunn for tanken med sammenslåing, men ut i fra den informasjonen vi har fått er det bl. a etter påtrykk fra barnefamiliene. «De vil bruke mindre tid på organisering og mer tid på aktiviteter for barna», sier leder i SFIL, Eli Blakstad. Det er grunn til å stille spørsmål ved dette resonnementet, all den tid anlegga er bygd og ligger klare til bruk.
På felles informasjonsmøte for begge laga, Rudi Gard 25. oktober 2018, tok aktivitetsfordeling og diskusjon om dugnadsarbeid mye av tida. På slutten av møtet  etterlyste jeg hva det nye idrettslaget skal være. Hva ønsker det å framstå som, og om de hadde utarbeida en virksomhetsplan.  Evner ett idrettslag å gi et bedre tilbud enn den modellen vi har i dag. I dag samarbeider vi godt mellom idrettslaga for å gi et best mulig tilbud. Tanken om en virksomhetsplan fikk tilslutning av leder i HIL Lars Nyhus og leder i SFIL Eli Blakstad.

Min kommentar var at virksomhetsplanen må ut så fort som mulig, slik at medlemmene kan gjøre seg opp en mening om hva de eventuelt skal stemme over.  Jørn Skjærvik, som var tilstede som representant og observatør for Oppland idrettskrets, avrunda møtet med å kommentere innlegget mitt med «at det er nettopp dette idrettslagsarbeid handler om, og at en virksomhetsplan bør på plass».  Leder i HIL, Lars Nyhus, innrømte at dette er en vanskelig sak, og at han nå var i tvil om det riktige valget. Jeg har i ettertid av møtet på Rudi 25.oktober fulgt med på hjemmesida til HIL. 18. februar kom klubbhåndbok for «Sportsklubben Sør-Fron» på hjemmesida.

Fint at medlemmene får innblikk i hvordan det her er tenkt. Ingen tvil om at det er lagt ned mye arbeid, og at styrene i SFIL og HIL har gjort sitt beste i samsvar med drømmer og visjoner. Som det står en del om i klubbhåndboka. En lang og detaljrik klubbhåndbok etter Norges Idrettsforbund sine landsomfattende retningslinjer, uten nevneverdig nytt innhold. En kan stille spørsmål om man hadde vært tjent med en enklere utgave, tilpassa vår størrelse av aktive.

Årsmøte og stiftelsesmøte med stoppeklokke

Annonse i GD, fredag 8. februar og Dølen, torsdag 14. februar:

Årsmøter og stiftelsesmøte 8. mars 2019
Styrene i Sør-Fron idrettslag og Harpefoss idrettslag innkaller til:
Kl 18:00 Felles informasjon om Sportsklubben Sør-Fron
Kl 19:15 Samtidige årsmøter i Harpefoss idrettslag og Sør-Fron idrettslag
Kl 20:30 Stiftelsesmøte for Sportsklubben Sør-Fron
Sted: Sør-Fron kommunehus, Hundorp

Saksdokumentene legges ut på begge idrettslagene sine hjemmesider.
For styrene Lars Nyhus(Leder HIL) og Eli Blakstad(leder SFIL)
Annonsen er betalt av Sør-Fron kommune
 

Mange har reagert på annonsen og denne formen for møteopplegg. Den viktigste saka på mange år for begge lag, skal kjøres igjennom i ekspressfart. «Sportsklubben Sør-Fron» framstår i annonsen som allerede vedtatt.  Er navnet gjennomtenkt, og forventes det at man skal ta det på alvor? Navnevalget er vel også en årsmøtesak.

I løpet av en time og et kvarter skal årsmøtene i de to idrettslaga avvikles. Av respekt for medlemmene i idrettslaga som har lagt ned timevis med frivillig innsats, bør årsmøta være lagt opp uten tidspress. Det er rutiner for gjennomføring av et årsmøte: Godkjenning av stemmeberettigede, godkjenning av innkalling, godkjenning av sakliste, valg av møteleder og referent, valg av to stk. til å skrive under protokollen, behandle årsmeldinger for hovedlaget og undergrupper, fastsette medlemskontigent, vedta idrettslagets budsjett og regnskap, valg av personer til tillitsverv i hovedlaget og undergrupper, og behandle eventuelle innkommende saker fra medlemmer til årsmøtet.

Den viktigste saka på årsmøtet nå, er saka om sammenslåing av de to idrettslaga. Her må man regne med at det er mange som vil be om ordet, og på demokratisk vis vil gi uttrykk for sine meninger. Dette kan ta tid.

Harpefoss il bør ha sitt årsmøte i sin egen krets, holde årsmøte på vanlig måte og gi medlemmene tid og mulighet til å ta det riktige valget.

Det er fare for at annonsa blir oppfatta som om sammenslåing av de to laga allerede er et faktum. At folk vil kjenne avmakt, og miste interesse og engasjement.  
Da blir spørsmålet om kommunen som sponsor for møteopplegget vil sjå seg tjent med et slikt resultat.