Åpent brev til Nord-Fron kommune: Ødeleggelsene på Kvamsfjellet

Nå har vi vært på hytta på Hovde. Det kan ikke benektes at vi har gruet oss for å ta området i øyensyn.

Hvordan skal naturområdet på Kvamsfjellet tilbakeføres, spør hyttefolket.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Dessverre var inntrykket mye verre enn forventet. Området er for oss ødelagt i mange sesonger framover inntil ny vegetasjon vokser opp.

Man blir så inderlig skuffet over å se hvordan kommune og entreprenør lar området se ut som en krigssone og hvordan kommunen tar seg til rette uten forutgående informasjon.

Hvordan kan Nord-Fron kommune med stolthet stå ansvarlig for dette inngrepet i sårbar høyfjellsnatur?

Det er hugget gammel vegetasjon som har bidratt til skjerming og hindring av innsyn. Hogsten har gått langt utover influensområdet til VA-grøfter og uten forutgående informasjon til og kommunikasjon med naboer og grunneiere.

Det er bygget anleggsveier langs grøftetraseene i bredder langt utover det som er nødvendig. Det er laget plass for massedeponi, oppstilling av maskiner mm. og det opprinnelige toppdekket er fjernet og ødelagt.

I områder hvor langsomtvoksende fjellvegetasjon er fremherskende må en gå nennsomt fram for å redusere ulempene. Prosjektet bærer tydelig preg av å være gjennomført uten landskaps- og plantefaglig kompetanse.

Vi viser til ordførerens og rådmannens uttalelser på påskemøtet om at resultatet til slutt skal bli bra. Slike uttalelser er uforpliktende og beskriver i liten grad konkrete tiltak. Hvordan kan de berørte oppfatte dette som annet enn hule ønsker når ingen plan for revegetering, beplantning og avbøtende tiltak foreligger?

Vannverket ved Furusjøen skal i følge rådmannen gjennom en reguleringsprosess. Dette må gjøres med lovpålagt informasjon, involvering av naboer og berørte med tilhørende klageadgang etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi stiller tre konkrete spørsmål til kommunen:

Føler Nord-Fron kommune ansvar for revegetering av høyfjellsvegetasjon der det er bygget veier, anleggsområder og ledningstraseer? Vi forutsetter at revegetering innebærer mer enn tilfeldig tilbakelegging av torv.

Vil Nord-Fron kommune stå for nyplanting av vekstkraftig fjellvegetasjon og/eller bygge skjermingstiltak eller foreta treplanting der alt innsynshinder er fjernet?

Vil Nord-Fron kommune ta ansvar for å informere om hvordan naturområdet skal tilbakeføres og hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres?