Behandling av kommunale saker i Ringebu

Frode Myrvang svarer på innlegg vedrørende historielaget i Ringebu.
Meninger

Svar til Arnhild J. Baukhol og Oddrun Søreng fra Tverrpolitisk liste sitt innlegg.

Spørsmålet som er stilt: Hvordan i alle dager kunne Arbeiderpartiet på sitt kammers vurdere behovet som historielaget hadde, både når det gjaldt skoleutstilling, behovet for lagring, nærhet til arkiv og innovasjonssenteret?

Arbeiderpartiet har ikke vurdert behovet som historielaget hadde alene. Vi har hatt og skal ha en god dialog med historielaget. Vi fikk en henvendelse fra historielaget. Henvendelsen gjaldt behov for et permanent utstillingslokale for skoleutstillingen og behov for lagerplass. Historielaget ønsket å få disponere det gamle biblioteket når det blir ledig.

Ringebu Ap mener at det arbeidet som historielaget har gjort med skolesamlingen er imponerende og positivt for kommunen. Vi mener det er viktig å legge til rette for at samlingen kan gjøres kjent for alle gjennom utstillinger. Ringebu AP var av den oppfatning at Ringebu prestegard er det mest naturlige stedet for utstillinger, både fordi det nå legges ned betydelig beløp for å videreutvikle området og fordi en skolesamling vil dra god nytte av de andre aktivitetene som foregår der.

Når det gjelder det gamle bibliotekbygget så er det flere årsaker til at vi er skeptiske til at Ringebu kommune skal åpne for offentlig bruk av bygget. Ut fra de vurderinger som er gjort av bygget så vil det måtte foretas investeringer på flere millioner for å tilfredsstille krav til universal utforming, brannsikring og andre krav som stilles til et utstillingslokale. Slik vi ser det nå så har vi behov for flere investeringer enn vi har rom for per i dag og det er derfor viktig at det foretas en grundig vurdering av fremtidig bruk av lokalet.

Når det gjelder behovet for lagerplass, så vil dette antakelig kunne gjennomføres uten store investeringer. Men vi mener at en sentrumsnærtomt som dette ikke bør benyttes som lagerplass. Da må vi heller se om det kan være andre lokaler som er bedre egnet. Det er i tillegg andre frivillige lag og foreninger som har bedt kommunen hjelpe dem med å finne lagerplass og det er viktig at alle blir behandlet likt.

Ringebu Ap vil se på muligheten for å starte et arbeid for å kartlegge hvilke behov frivillige lag og foreninger har, og deretter se på hvordan dette behovet kan løses innenfor de rammer kommunen har. Vi ønsker fortsatt dialog med historielaget for å finne løsninger, selv om vi ikke kunne støtte deres ønske om å disponere det gamle biblioteket.

Arbeiderpartiet inviterte til et møte med historielaget og en representant deltok. Representanten fortalte om historielaget. Fortalte om aktiviteten de har, fortalte om utfordringer som gjelder lager og utstillingslokale. Veldig fin gjennomgang som viste stor aktivitet og behov for plass. Historielaget fortjener en konstruktiv holdning og tilretteleggelse for sin aktivitet, det vil vi være med å sørge for. Føler at vi har behandlet Historielaget på en anstendig måte og håper vi finner løsninger til det gode for alle parter.