Hagelien: - Viktig å være i forkant med å utvikle en grønn næringspolitikk

Næring og næringslivspolitikk i Sør-Fron kommune.

Kommunehuset på Sør-Fron.  Foto: Dølen/Arkiv

Meninger

Næringsutvikling og en aktiv næringspolitikk er viktig for å skape arbeidsplasser i kommunen. Dette skaper inntekter til kommunen som igjen gir gode tjenester for innbyggere, tilreisende og turister.

Sør-Fron kommune har et stort potensiale innenfor næringslivet, både det tradisjonelle og det innovative.  Med en god næringspolitikk som er basert på kunnskap, nyskapning og vilje kan dette potensiale bli utløst. En forutsetning for dette er at en legger til rette, har ressurser og tilpasningsevne. Tradisjonelt har Sør-Fron kommune hatt primærnæringen som det største aktivumet, den næringen som har skapt flest arbeidsplasser i kommunen. Slik er det ikke lenger, reiselivet sysselsetter stadig flere og dette må vi tenke på i utformingen av vår næringspolitikk. Samtidig skal vi ta vare på, utvikle og skape vekst innenfor primærnæringen.

Reiselivet med det kulturbaserte i bunn blir stadig viktigere for Sør-Fron kommune. Vi er en stor hyttekommune med mange bruksdøgn pr hytte og vi har mange overnattingsbedrifter. Dette gjør at vi har gode forutsetninger for å lykkes ved å legge til rette for et samarbeid mellom overnattingsbedriftene, opplevelsesnæringen og landbruket. Utforming av vår nærings og landbrukspolitikk henger sammen og vi må legge til rette for at en større del av lokal matproduksjon får avsetning lokalt.

Vi har store, anerkjente kulturarrangementer og kulturplasser i Sør-Fron og disse må få anledning til å utvikle seg.

Gålå, Espedalen, Peer Gynt, Rudi gard, Sygard Grytting og Dale-Gudbrands gard er gode eksempler på dette og er fyrtårn i opplevelse- og kulturnæringen.

 I tillegg kommer det nye og innovative aktører på banen og det skal vi være med å støtte opp under. Dette skaper et mangfold som skaper tiltrekningskraft. Dette vil da gi økning både i overnattingsdøgn, salg av tjenester og arbeidsplasser som igjen skaper inntekter.


Sør-Fron kommune har også sterke aktører innenfor bygg og anlegg og har lang tradisjon i å levere gode tjenester innenfor dette faget. Denne næringen er viktig for kommunen. Gjennom anbudspolitikk og planarbeid skal denne næringen også vokse. Vi har utfordringer, som alle kommuner, innenfor vann og avløp. I fremtiden vil også klimaendringene føre til mer flom og ras. Det er derfor viktig å ha gode entreprenører lokalt som kjenner terrenget, har beredskap, reaksjonsevne og har gode kvalifikasjoner.

Det grønne skiftet er på full fart inn i kommunens virke og vil i større og større grad bli gjeldende også for Sør-Fron. Det er derfor viktig å være i forkant med å utvikle en grønn næringspolitikk som ivaretar oss alle.

Arbeiderpartiet vil ta vare på dette mangfoldet og utvikle det i samarbeid med næringsaktørene, fylket, nabokommunene, andre offentlige instanser og destinasjonsselskapene.

Alt dette fordrer at kommunen er en ressurs som evner å utvikle dette mangfoldet og at kommunen har næringsarealer.

For å være med å sikre dette vil Sør-Fron Arbeiderparti:

  • satse på det kulturbaserte og grønne reiselivet
  • støtte opp om Pilegrimsleden, museene og kulturarenaene vi har
  • utvikle Gålå som helårsdestinasjon og en motor i reiselivet
  • utvikle det eksisterende næringslivet i kommunen og tilrettelegge for ny virksomhet.
  • utvikle nye næringsarealer i kommunen.

Så kjære velger – Stem på et parti med en god næringspolitikk, ikke partier som mangler næringspolitikk

Godt valg