Dere gambler med liv og død i trafikken, statsråd!

Gunnar Tore Stenseng langer ut mot samferdselsminister Jon Georg Dale og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen etter oppskilting til 90 kilometer i timen gjennom E6-tunnelene.

Illustrasjonsbilde 

Meninger

«Nå er det skilta for 90 km i timen i Hundorptunnelen og Teigkampentunnelen» kan vi lese denne uka. Ja, det var ikke uventa; samferdselsminister Jon Georg Dale og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen har fått ett av sine prestisjeprosjekter på plass, på bekostning av trafikksikkerheten.

Den 22. august sendte Statens Vegvesen, etter instruks fra samferdselsministeren, på høring et forslag om å øke vedtatt fartsgrense på 6 spesifiserte vegstrekninger i Norge.

 To av disse er i Oppland, Hundorptunnelen og Teigkampentunnelen, på E6 gjennom Midt-Gudbrandsdalen. Her har det til nå vært fartsgrense 80 km/t, mens det  er 90  på resten av strekningen Frya – Sjoa, der det er 2 / 3 felts veg med midtdeler. Høringsfristen var 28. august, altså ei snau uke, - noe både Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland (FTU) mente, og fortsatt mener, var useriøst.

Men vi skjønte jo tegninga. Dette var i slutten av valgkampen, Fremskrittspartiet sleit tungt og partiets lysende stjerne i Innlandet, Tor Andre Johnsen trengte et bein å kaste ut til sine potensielle velgere i Partiet for fri fart.

Til tross for at vi skjønte at høringa var reint spillfekteri, tok både Trygg Trafikk og FTU raskt tak i saken, og sendte en sammenfallende uttalelse der vi på solid faglig grunnlag advarte på det sterkeste mot denne endringa. Det samme gjorde både politiet og statsrådens eget fagorgan, Vegdirektoratet.

Argumentene for vår sterke fraråding er vel kjent gjennom pressa, - men de viktigste er naturligvis at vegen i disse tunnelene ikke har midtdeler, vegen er smalere, det er ikke nødutganger, av- og påkjøringsfeltene nord for Teigkampentunnelen er kun dimensjonert for 80 km/t på E6 ut av tunnelen.  Vi veit også både av egen erfaring og gjennom forskning at kjøring i tunnel er mer krevende, og faren for uhell og alvorlige ulykker er større.


Fartsgrensa er sett opp til 90 kilometer i timen i tunnelane: - Fysiske lovar tilseier at risikoen aukar når farten aukar

Samferdselsdepartementet gjekk imot faglege råd og sette opp fartsgrensa til 90 kilometer i timen gjennom Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen. Nyleg kom dei nye skilta opp.


Men aller viktigst – all forskning og alle analyser av alvorlige trafikkulykker viser en klar sammenheng mellom fart og skader. Bare en «liten» fartsøkning, f.eks. fra 70 til 80, eller fra 80 til 90 km/t både øker risikoen for ulykker og øker skadeomfanget vesentlig. Ved en øning fra 80 til 90 km/t dobles risikoen for å bli drept ved ei møteulykke. Dette er ugjendrivelig fastslått og akseptert både i Norge og internasjonalt, trolig er det bare Jon Georg Dale og Tor Andre Johnsen som ikke har fått det med seg. Her går en altså på populistisk grunnlag stikk imot alle råd fra folk som har greie på trafikksikkerhet. Nok en gang, - dette er helt useriøst.

Men så er vel trumfkortet til disse karene at folk skal komme fortere fram, alle har det jo travelt.

Jo da, det stemmer. Hvis du klarer å kjøre akkurat på den nye fartsgrensa gjennom disse 2 tunnelene, sammen ligna med 80 som det var før, sparer du i underkant av ett minutt, eller 57 sekunder for å være helt presis. Den «gevinsten» mener altså samferdselsministeren, og dermed Regjeringa er  viktig nok for å øke faren for tragiske ulykker i trafikken.

Et anna moment som statsråden sikkert har et svar på, er at i tunnelene er det forbikjøring forbudt. Samtidig veit vi at kjøretøy over 3500 kilo ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t, og dem er det mange av på E6 gjennom Gudbrandsdalen. Så om du når igjen en slik doning, blir tidsbesparelsen langt mindre, men 10-15 sekunder kan du kanskje klare, Johnsen. Den politiske gevinsten vil vel være omtrent på samme nivå.

Det er mange momenter som skal vurderes når en skal finne fram til «riktig» fartsgrense på en veg, - vegens beskaffenhet, trafikkmengde, sideterreng mv. Nå har det kommet et kriterium i tillegg, - statsråd Dale og stortingsrepresentant Johnsens behov for å vise handlekraft overfor sine tilhengere i Fri fart-partiet. Det kan bli krevende å handtere, og vil kunne få dramatiske følger. Useriøst er bare fornavnet på en slik politikk fra dem som skal styre landet. Tankekorset er at både Regjeringa og Stortinget har forplikta seg på nullvisjonsprinsippet for drepte og hardt skadde i trafikken.

Både Trygg Trafikk og vi i FTU i Oppland kunne gjerne ha stilt opp for å tilføre de 2 nevnte herrer mer elementær kunnskap om trafikksikkerhet. Men det ville sikkert falle på stengrunn.

Så derfor slutter jeg meg til Knappestøperens hjertesukk når han skal besvare et fundamentalt spørsmål fra en aldrende Peer Gynt : «På deg er saktens den forklaring spilt!»