Hvorfor skal Otta fortsatt ha en psykiatrisk døgnenhet?

Meninger

10. oktober i 2018 ble vi fortalt at DPS Lillehammer Døgnenhet Otta/Bredebygden med 15 senger var foreslått nedlagt, pga økonomiske årsaker. Sykehuset Innlandet må spare penger. Mye ble sagt og skrevet i etterkant, protester fra pasienter, pårørende og tilhørende kommuner. Arbeidsgrupper ble dannet, med mål om å finne gode løsninger for pasientene i Norddalen, blant annet forslag om opprettelse av FACT-team. FACT er en modell som baserer hjelpen sin på hjemmebesøk. Vi står fortsatt uten svar på hva som egentlig skal skje, og når.

Døgnenhet Otta har pasienter fra Lillehammer og hele Gudbrandsdalen. Det er langt til Otta fra Skjåk og Bjorli, og enda lenger til Lillehammer. Visjonen om å desentralisere det som kan desentraliseres faller vel litt bort her..

Døgnenhet Otta har siden 2013 utarbeidet et ambulant team som baserer sin behandling og oppfølging stort sett ved hjemmebesøk. Mange klarer ikke møte i en poliklinikk og blir da naturlig nok ofte avsluttet, eller henvist til Ambulant team Otta (ATO). Pr i dag har ATO pasienter fra både Lillehammer og flere kommuner i hele Gudbrandsdalen. Pasientgrunnlaget blir valgt etter funksjonsnivå, ikke etter diagnose. Etter en sped begynnelse føler vi nå at vi er på rett tur, mange får god hjelp. Likevel er det fortsatt mye å hente her. Samarbeid med kommunene har vi, og dette er en fortsatt nødvendighet. Det vi erfarer i vårt ambulante team er tryggheten og nødvendigheten av en døgnenhet i nærheten. Erfaringsmessig vet vi at innleggelser av og til er den beste løsningen. Mange kan bli så syke at de blir til fare både for seg selv og andre. Ved å komme tidlig inn med løsninger kan dette som regel forhindres. Det er jo en kjent realitet at å komme, og få bli over tid på SIR kun er forbeholdt de aller sykeste.

Men hvorfor er det så viktig med innleggelse i en døgnenhet?

Ved Døgnenhet Otta/Bredebygden har vi fokus på miljøterapi. Hva dette innebærer kan være så mye og mangt, men det å gjøre ting sammen med andre er en kort og grei definisjon. Øve på vanskelige situasjoner, endre vaner, oppleve sosialt fellesskap, delta i problemløsende grupper, spise sammen med andre, snakke om konflikter, finne løsninger sammen med både medpasienter og personal.

Vi her på Otta har lang erfaring, stor forståelse og kunnskap om psykoseproblematikk og hva dette innebærer. En person som opplever et psykosegjennombrudd kan føle at kroppen og identiteten går i stykker, virkeligheten blir noe som ingen andre kan sette seg inn i eller forstå. Angsten som ofte følger med er så ubeskrivelig vond. Det å da kunne få samle seg sammen i et trygt og forutsigbart miljø har så uendelig mye å bety. Trygge faste kontaktpersoner, noen som passer på hele døgnet, trene på hverdagslige aktiviteter slik som døgnrytme, flere og faste måltider hver dag. Medikamentell oppfølging. Observasjoner som er nyttige å formidle ut til pasientens hjemkommune, for at de videre kan bistå pasienten til en trygg og god hverdag.

En depresjon er så mye mer enn at du er litt sliten og nedfor. Det er en alvorlig, til tider dødelig lidelse. Ikke fordi du dør av depresjon, men mørket kan bli så stort at selvmord ses som den eneste utveien. Det hjelper ikke å bare ta seg sammen, og behandlingen tar ofte lang tid. Mange har også familie med små og store barn. Både for sin egen del, men også for den syke sine barn kan en innleggelse være en nødvendighet. En deprimert mor eller far kan være tungt og lite heldig for et barn å forholde seg til. Nærhet til hjemmet blir da viktig for å kunne holde tett kontakt. Hyppige permisjoner hjem, besøk, informasjon og inkludering og ivaretagelse av pårørende. Dette gjelder også selvfølgelig barna.

Nedtrapping av vanedannende medikamenter, hjelp mot annen avhengighet. Av og til trenger folk å bli tatt ut av sitt hjemmemiljø for å klare endre vaner og atferd. Det tar tid å etablere nye vaner og et opphold på en døgninstitusjon kan være en god start.

Etter et selvmordsforsøk kan mange trenge tid til å finne igjen tryggheten i seg selv og i sitt eget hjem. Da kan det være nødvendig med innleggelse og en forsiktig tilnærming til hjemmet og det som kanskje fortsatt oppleves som tungt og vanskelig. Finne løsninger sammen med døgnpersonalet.

Døgnenhet Otta har pasienter med avtale om pasientstyrt seng. Dette innebærer at pasienten selv kan ta kontakt når vedkommende kjenner behov for en liten time-out, for å unngå den helt store krisen. Dette innebærer da en innleggelse på max 5 dager. Ca 30 pasienter har i dag denne avtalen, og de bekrefter at bare å ha denne avtalen innebærer en stor trygghet. Tryggheten består i at her møter de kjente trygge personer som har kjennskap til deres problematikk. Dette kan da forhindre krisen som tidligere ofte innebær både tvangsinnleggelser og et lengre sykdomsforløp.

Innen somatisk helse betyr ikke avstander like mye, vi reiser kanskje langt for behandling, - dette gjelder nok ikke like mye innen psykisk helse. Her er det så mye annet som også spiller inn for at behandlingen skal virke.

Ansatte ved Døgnenhet Otta/Bredebygden