Saken DNT ikke kan vinne

Om få dager skal Nord-Fron kommune behandle høringsuttalelsene til den nye plasseringen av DNTs turistanlegg «Dronningsetra».

To ulike tomtealternativ har vært vurdert til å bygge ny DNT-hytte. Begge tomtene i våtområdet Strålmyra.  Foto: Tor Larsen/Arkiv

Meninger

Da vil AP-flertallet sannsynligvis banke gjennom en ny godkjenning, til skade både for naturen og for DNT selv.

Dette er saken i korthet: DNT Gudbrandsdalen har følt seg «presset» til å flytte Dronningsetra fra èn tomt inne i det verdifulle våtmarksområdet «Strålmyra» ved Strålvatnet - til en annen tomt inne i «Strålmyra». Begge tomte-valgene har de samme negative konsekvensene. Saken er i sin andre søknadsrunde fortsatt oppsiktsvekkende dårlig belyst. Kjent informasjon og spørsmål som roper på svar er fullstendig utelatt fra prosessen, noe både DNT, kommunens administrasjon og flertallspartiet AP må ta ansvaret for. Her er det også naturlig å nevne at DNT Gudbrandsdalens leder Magnar Brattlien er en sentral tungvekter i det lokale AP. DNT og Nord-Fron kommune er ved gjentatte anledninger gjort oppmerksom på de enestående naturverdiene i området.

Samtidig har vi understreket at hytta, isolert sett, ikke er det store problemet, men derimot trafikken og aktiviteten den vil generere. «Strålmyra» er et økologisk helhetlig funksjonsområde som sikrer sjeldne fuglearter trygge spillplasser, reirsteder, oppvekstarealer og beite- og jaktområder. Det er derfor den medfølgende trafikken som DNT ønsker å føre inn i området som vil gjøre ubotelig skade. Dette er det gjort grundig rede for i møter, avisartikler og i redegjørelser for Fylkesmannen som også DNT og kommunen er kjent med. Likevel er miljøinformasjonen også i det nye høringsbrevet fra kommunen begrenset til bagateller som ikke er truet av DNT-prosjektet. Fylkesmannen har tidligere uttalt at dette er det siste villmarksområdet i sitt slag i Oppland. Bare mellom denne ene setningen og «redegjørelsen» i høringsbrevet fra Nord-Fron kommune er det en avgrunn.

Det samme gjelder langt på vei, og ironisk nok, Fylkesmannens egen høringsuttalelse. DNT er som kjent tilbudt flere alternative tomter i utkanten av området, tomter som vil kunne medføre minimal trafikk og ødeleggende stress for de sårbare artene i «Strålmyra», så sant trafikken ledes langs etablerte turstier utenom dette naturområdet. Alternativene ligger ved Kløvstigen mellom Skåbu og Sikkilsdalen, og nærmere området og rutenettet (Jotunheimstien og Peer Gynt-stien) som DNT selv hevder at Dronningsetra skal betjene. Ett viktig spørsmål forblir like ubesvart som før: Hvorfor vil DNT absolutt føre trafikken i en flere kilometer lang omvei bort fra tursti-nettet som de hevder de vil styrke?

DNT oppgir en rekke formål knyttet til friluftslivets gleder for ulike grupper. Tilgjengelighet alene tilsier at de alternative tomtene ved Flekka bru og Kløvstigen er vel så godt egnet som den omsøkte tomta, likevel har ikke DNT en gang villet vurdere dem. Det er tvert imot tatt aktive grep for å unngå at alternative tomter, både private og Statskog-eide, skal bli nærmere vurdert. SP fremmet forslag i utvalgsmøtet 22/6 om at alternativ Statskog-tomt ved Flekka bru også skulle utredes i forbindelse med den pågående høringsrunden. Dette ble avvist av AP-flertallet. Aps talsperson Terje Sørlie oppgir at avvisningen skyldtes at de ikke så noen grunn til å utrede et område som DNT ikke hadde søkt om og ikke var interessert i. Men hva så med andre interesser som berøres, og som har meldt tunge innvendinger? På denne måten unngikk AP og DNT for det første at kommunestyret fikk belyst ulike alternativ slik det er vanlig i plansaker. For det andre unngikk man å måtte forholde seg til at alternativene ble stilt opp mot hverandre, der summen av fordeler og ulemper uunngåelig ville slått ut i overlegen favør av alternativ utenfor «Strålmyra».

FNs naturpanel slo i fjor fast at nedbygging og fragmentering av naturareal er den viktigste årsaken til det dramatiske tapet av arter som pågår. DNTs helt unødvendige ekspansjon inn i dette fredelige området innebærer nettopp fragmentering, samt uønsket forstyrrelse. Kan vi snart få et svar på hvordan DNTs valg av tomt samsvarer med deres egen uttalte naturvernstrategi, at DNT skal legge til rette for et naturvennlig friluftsliv? I høringsrunden er det tre positive og sju negative høringsuttalelser. En av de positive må nesten sies å være kuriøs: I motsetning til de kritiske grunneierne presterer Oppland Jeger og Fisk å ikke nevne det som virkelig angår de lokale jakt-interessene: Norges største elgtrekk som siden bronsealderen har trukket gjennom området DNT vil etablere seg i.

Derimot ber beiteinteressene i og ved Griningsdalen, Vågå kommune, setereiere og andre grunneiere, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening om at DNT ikke må få tillatelse til å stikke hull på dette unike området. I praksis er det likevel DNT selv som avgjør om de vil påføre omdømmet sitt dette selvskuddet. Skal Dronningsetra bli stående som et trist monument over et DNT som uten hensyn trenger seg inn i et dyrebart område der ingen ønsker dem velkommen?