- Saklig kritikk må ikke utarte til mobbing av ansatte

Som samfunnsengasjerte innbyggere er mange av oss opptatt av hvordan kommunen vi bor i skjøtter sin samfunnsoppgave.

Leiar i kontrollutvalet i Nord-Fron, Mathias Kjæstad. 

Meninger

I vår tid er vi blitt vant til at det skal være god tilgang på kommunale tjenester til å dekke alle våre behov til enhver tid. Vi stiller våre krav deretter. Ofte kan vi stille kritiske spørsmål til måten kommunen løser sine oppgaver på. Kritikken kan være både berettiget og uberettiget. Saklig kritikk er ofte et bidrag til å gjøre den kommunale forvaltningen bedre. Kritikk som settes fram på en saklig måte vil letter føre til at kommunens administrasjon og politiske ledelse tar kritikken alvorlig, og vil kanskje handle deretter. Men saklig kritikk må ikke utarte til mobbing av ansatte i kommunen.

I Nord-Fron kommune er det i senere tid kommet fram at det forgår omfattende mobbing av ansatte i kommunen, særlig i sosiale medier. Det er ikke akseptabelt.

Kommunens innbyggere har rett til å gi uttrykk for sin mening om saker de er engasjert i, både i sosiale media og i andre sosiale sammenhenger, men uthenging av enkeltpersoner på en måte som føles krenkende er ikke akseptabelt. Folk må oppføre seg som “folk”, både i sosiale medier og i direkte møte med ansatte i kommunen.

Ansatte i Nord-Fron kommune er satt til å gjøre en jobb for fellesskapet, med kommunestyret som arbeidsgiver. Kommunestyret gir retningslinjer for hvordan administrasjonen skal utøve sin virksomhet innenfor gjeldende lover og regler. Nord-Fron kommune er en organisasjon med mange ansatte på ulike nivåer. I Nord-Fron kommune, som i andre organisasjoner, både offentlige og private, vil det være varierende grad av kunnskap og kompetanse blant kommunens ansatte. Kommunens innbyggere vil i møte med kommunen også ha ulike oppfatninger av måten kommunen og kommunens ansatte løser sine oppgaver på. Uenighet om måten den ansatte løser sin oppgave på, gir imidlertid ingen rett til å “ mobbe den ansatte ut av stillingen”. Saklig begrunnet uenighet gir alltid best resultat når den framføres på en skikkelig måte.

Nord-Fron kommune har mange gode medarbeidere. I en så stor organisasjon med så stor spennvidde i virksomheten, kan det likevel gjøres feil. Å kvalitetssikre alle avgjørelser til 0-toleranse for feilavgjørelser, er umulig innenfor en akseptabel ressurs-økonomisk ramme. Min oppfatning er at en kommuneadministrasjon også bør ha handlingsrom som gir administrasjonen mulighet til å ta initiativ og vise handlekraft, selv om det kan skje feil undervegs. Høgt aktivitetsnivå kan øke risikoen for feil. Vi som innbyggere kan stille kritiske spørsmål, men kritikken må ikke utarte til mobbing av de som gjør en jobb for fellesskapet.


Ansatt i Nord-Fron kommune mottok trusler på sms: - Vi kan se deg og barna dine

Nord-Fron valgte å politianmelde truslene som ble rettet mot en ansatt i kommunen.