Meninger: - Nå må noe skje så personer med demens og deres pårørende får den hjelpen de trenger! 

Demensomsorg settes på dagsorden i Nord-Fron kommune i 2021, men vi har ingen tid å miste!

Lise Berg-Johnsen.  Foto: Tone Sidsel Sanden (arkiv)

Meninger

De aller fleste kommuner i Norge (90%) har et demensteam eller en demenskoordinator. Nord-Fron kommune har ikke denne tjenesten og innfrir ikke Helsedirektoratets sterke anbefalinger om å etablere et demensteam eller demenskoordinator i kommunen.

I 2018 foretok Helsedirektoratet en «Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tilbud til personer med demens» 402 av 422 kommuner deltok.

Jeg refererer deler av avsnittet om «Diagnostikk og tverrfaglig team»

«90% av kommunene oppga at de hadde et tverrfaglig team med kompetanse om demens i sin kommune, en økning fra 78% i 2014. Sykepleier var den profesjonen som var hyppigst representert i tverrfaglig team med kompetanse om demens, etterfulgt av ergoterapeut og lege. Teamet bistod legene med diagnostisk utredning, kartla - funksjonsnivå, -hjelpebehov,- behov for velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler samt- pårørendebelastning. Teamet bidro i stor utstrekning med opplæring og veiledning både av ansatte i kommunen, og av pårørende. 92% av teamene ga selv oppfølging av pasient og pårørende etter diagnosen, og 95% av teamene sørget for at andre instanser i kommunen satte i gang oppfølging. Hele 93% av kommunene med tverrfaglig team med kompetanse om demens, oppga at de brukte Aldring og helses verktøy for basal demensutredning, som bygger på anbefalinger i Nasjonalfaglig retningslinje om demens»

Nasjonalforeningen for folkehelsen Midt-Gudbrandsdal demensforening er en frivillig organisasjon. Vi arrangerer pårørendeskole annet hvert år. I tillegg har vi også jobbet for å etablere et mer demensvennlig samfunn og skolere aktivitetsvenner. Dette arbeidet har stoppet opp i kommunen. Vi ønsker et samarbeid, men det forutsetter at kommunen avsetter noe ressurser til dette arbeidet.

I 2019 ble det ferdig en Demensplan for Nord-Fron kommune. I denne planen er det beskrevet om demensteam i tråd med nasjonalfaglig retningslinje. Det er beregnet ressursbruk og laget en handlingsplan med etablering av demensteam våren 2020. Planlegging av denne tjenesten har stått på dagsorden lenge i Nord-Fron kommune. Nå må noe skje så personer med demens og deres pårørende får den hjelpen de trenger!