Debatt: - Misvisende fra Sp om kommunestyrevedtaket på Givra og Vinstra park

Kommunestyret i Nord-Fron har vedtatt en omfattende sikring av elva Givra fra Midt-Moen og hele veien ut til Lågen.

Bilde er fra befaring ved Givra og Vinstra park tidligere i høst. Terje Sørlie (Ap) til høgre. Sørlie er også på bildet som er innfelt.   Foto: Tor Larsen (arkiv)

Meninger

Senterpartiet (Sp) prøver i et debattinnlegg i Dølen den 9.11 å skape et inntrykk av at kommunestyrets vedtak først og fremst handler om park- og byutvikling. Det er misvisende. Dette handler først og fremst om å sikre liv, bygninger og viktige næringseiendommer. Men det gir oss også anledning til å starte opp arbeidet med en spennende utvikling av et nytt sentrumsområde basert på planer vedtatt av et enstemmig kommunestyre.

De siste åra har økt vannmengde i Givra ført til store flomskader på både bolighus og næringseiendom i Lomoen. De mest sentrale delene av området har bygge- og deleforbud fram til bekken blir sikret. Dette setter en effektiv stopper for videre utvikling. Det er derfor brei politisk enighet om at Givra må flomsikres, og dette arbeidet er godt i gang. Det er også tverrpolitisk enighet om å bygge et parkområde ved Vinstrahallen.

Sp er sterkt kritiske til pengebruken på Vinstra Park, noe de klart gir uttrykk for i sitt debattinnlegg. Sp støtter flomsikringen av Givra, men ikke investeringen ved Vinstrahallen.

Det ble på sist kommunestyremøte gitt videre tilslutning til flomsikring av Givra, opparbeiding av Vinstra Park og utbedring av vann- og avløp i området innenfor en investeringsramme på 100 millioner kroner (Mkr.) ekskl. mva. Ser vi nærmere på tallene bak denne investeringsrammen, så utgjør for det første sikring av Givra med tilleggsarbeid innen strøm, broer og VA, som er nødvendig å gjennomføre for å få sikret Givra, ca. 85 Mkr.

For det andre så utgjør nødvendig oppgradering av vann - og avløpsanlegget ca. 7-10 Mkr. Til slutt så utgjør skisserte tiltak ved Vinstrahallen ca. 7 Mkr. Disse tiltakene ved Vinstrahallen er de eneste tiltakene som ikke er direkte knytta til Givra. Tiltakene er heller ikke endelig vedtatt fordi formannskapet skal ta endelig stilling til disse etter at det er gjennomført en anbudskonkurranse. Jeg gjør ellers oppmerksom på at det forventes eksterne tilskudd på ca. 25 Mkr til dette sikringsarbeidet.

Sp maner til måtehold. De ønsker å støtte sikringen av Givra, men ikke de skisserte tiltakene ved Vinstrahallen. Sikring av Givra har en kostnad på ca. 85 Mkr mens tiltakene ved Vinstrahallen koster ca. 7 Mkr. De begrunner sine valg med at «Nord-Fron har en svært pressa økonomi». I den sammenheng er det greit å vise til fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024, - som for første gang på flere år kan vise til en positiv driftsutvikling i den kommende planperioden, inkl. ovennevnte sikringsarbeid.

Sp skriver at «Dei 44 millionane var disponerte til kommunale bygg ved Vinstrahallen. Nå er dei vedtatt omdisponerte til eit anna formål: å førebu Vinstra Park». Dette er feil. For det første skal mesteparten av midlene brukes til flomsikring. For det andre var midlene ikke øremerka bygg. De var avsatt til å utvikle Vinstra Park til en attraktiv møteplass med boliger, park- og torgfunksjoner, servering/nisjebutikker, lekeplass og andre aktiviteter for både store og små.

Nå har kommunestyret gjort sitt vedtak, og da må vi alle se framover. For sammen skal vi både sørge for gode kommunale tjenester for våre innbyggere og vi skal drive med utviklingsarbeid som bidrar til å gjøre kommunen vår enda mer attraktiv.