Ordfører Muriteigen får tilsvar fra statssekretær i departementet

Tilsvaret går på Muriteigen uttalelse i Dølen vedrørende bruk av helikopter til skadefelling av ulv.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet (V).  Foto: Bjørn H. Stuedal.

Meninger

Raskt svar om bruk av helikopter ved skadefelling av ulv


Søkte om skadefelling på ulv 18. august – fikk svar i november

Tre måneder tok det å få svar fra departementet på forespørsel om skadefelling av ulv fra helikopter i Vulufjell.


Helikopter er uegnet til felling av rovdyr på barmark. Denne vurderingen fra Miljødirektoratet ble formidlet til Sør-Fron kommune samme dag som de søkte om bruk av helikopter til skadefelling av ulv.

Ole Muriteigen, ordfører i Sør-Fron kommune, kommer i et oppslag i Dølen 17. november 2020 med påstander om sendrektig saksbehandling i rovviltforvaltningen.

Jeg kjenner Muriteigen som en tydelig og kunnskapsrik ordfører, og vi har deltatt i flere møter sammen. Men hans framstilling av rovdyrpolitikken kan ikke stå uimotsagt.

Tap av sau til rovvilt er sterkt redusert de senere årene, og sauenæringa er beskrevet som livskraftig av Riksrevisjonen. Vi bruker over 200 millioner kroner i året til forebyggende tiltak og erstatning, slik at vi kan ha sameksistens mellom beitedyr og rovdyr. Denne todelte målsettingen er det bred politisk enighet om.

Selv om de store rovdyra er truet av utryddelse, blir rundt 200 rovdyr skutt årlig av hensyn til beitenæringene.

Forvaltningen behandler søknader raskt når skader oppstår. Det var også tilfelle i vår sak. Samme dag som det ble søkt ga Fylkesmannen muntlig tillatelse til felling. Da ulven ikke ble felt, ba kommunen Miljødirektoratet om helikopterbistand og bruk av fellingspersonell fra Statens naturoppsyn. Også her ble det gitt muntlig tilbakemelding etter få timer, og skriftlig avslag ble sendt tre dager senere. I tillegg viste kunnskapen at ulven raskt vandret videre og ikke lenger var i det aktuelle området.

Kommunen klaget på avslaget og klagebehandling tar naturligvis lenger tid. En viktig årsak at det tok tid i denne saken, var et ønske fra ordføreren om å legge fram kommunens syn i et møte med meg. Muriteigen fikk dessuten presentert sin sak for statsministeren 8. oktober.

Det som da står igjen, er en uenighet om hvor effektivt helikopter er ved skadefelling sommerstid, både når det gjelder økonomi og fellingsresultat. Vi har derfor tilbudt Muriteigen et møte med Statens naturoppsyn slik at de kan informere om sin virksomhet og svare på spørsmål om bruk av virkemidler ved skadefelling.

Av statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet (V)