Dronningsetra – Målet helliger middelet

Det er bare å håpe at DNT gjennom denne prosessen ikke har mistet motet, skriver Morten Wangen fra Vinstra i dette leserinnlegget.
Meninger

I sitt forrige innlegg i Dølen, den 26. november ville rådgiver i naturvernforbundet Christian Børs Lind sende undertegnede en rapport som Naturvernforbundet (NF) har laget sammen med Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Rapporten er fortsatt ikke mottatt, men det spiller mindre rolle. Hvis det er samme rapport som ble oversendt Fylkesammen den 02.03 i år, så kan jeg bekrefte at den er den lest tidligere. Rapporten var beheftet med så mye uklarhet, usikkerhet og direkte feil at jeg har valgt ikke å kommentere den. Siden Børs Lind i Dølens siste utgave, den 10. desember fortsetter å hevde at saksdokumenter ikke er lest vil jeg for ordens skyld gi rapporten noen kommentarer:

Under «Innledning» i rapporten står det at det ikke er gjort systematiske undersøkelser av artsmangfold i området rundt Strålmyra. Dersom verken NOF eller NF har utført systematiske undersøkelser av ornitologi, og ingen har kvalitetssikret arbeidet, - hvordan er da mulig å uttrykke seg så skråsikkert som det gjøres i denne saken? Det er med respekt å melde litt underlig.


I dialog med DNT for å få realisert ny DNT-hytte: - Viktig at vi ikke slipper tak i denne muligheten

Nord-Frons ordfører Rune Støstad går i dialog med DNT for å få realisert ny DNT-hytte i kommunen.DNT Gudbrandsdalen skrinlegger Dronningsetra

Verneorganisasjon ønsker god dialog med DNT i framtida

Styret i DNT Gudbrandsdalen går inn for å trekke byggesøknaden for Dronningsetra ved Flekkmoen i Skåbu.


I neste setning, samme avsnitt hevdes det at området er besøkt av kvalifiserte representanter for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som har påvist og registrert en rekke rødlista fuglearter. Første spørsmål som reises er, - hva skal til for å tilfredsstille kriteriene som «kvalifisert representant» for NOF? Det står det ingenting om. I rapporten står det heller ikke hvilke personer som har vært ved Strålmyra for påvisning og registrering, på hvilke tidspunkt av året registeringene er utført, eller antall ganger. For alt vi vet kan registeringene være utført av lokale aktivister som har tilkjennegitt sin motstand mot prosjektet, - og hvilken troverdighet har så de?

Det er ellers riktig som Børs Lind hevder i sitt siste innlegg at område ved Strålvatnet ligger på 900 - 1000 meters høyde (moh), i en overgangssone mellom barskog og snaufjell. Strålvatnet ligger på 911 moh og er omgitt av setrene Strålsetra, Vetlvassetra og Søre Nysetra. Sistnevnte ligger høyest av de 3, på ca. 990 moh. Til setrene er det tillat med motorisert ferdsel, og langs Nysetervegen er det etablert flere parkingsplasser for turgåere, jegere og fiskere. Med vegnett så tett innpå området, er det ikke da litt underlig at fuglen blir mere skremt av fotturister enn av motoriserte kjøretøy? Et spørsmål reist tidligere, og som det bevisst unnlates å svare på.

Utdrag fra «Norge i bilder». Viser at Strålvatnet med tilhørende våtmarksområder er omgitt av seterveger og landbruksveger, mener Morten Wangen.  

Fylkesmannen i Innlandet erklærer seg inhabil i Dronningseter-saken

Denne avgjørelsen er tatt etter anmodning og klage fra Norsk ornitologisk forening og Naturvernforbundet i Oppland.


Det står videre i rapporten at gitt hyttas plassering, vil sti uansett måtte krysse sentrale våtmarksområder. Det er ikke riktig. Stien var planlagt i samme trase som en gammel kjerreveg/råk fra Flekkvatnet. Etter flytting av tomt over til Strålsetra, og videre derifra langs eksisterende landbruksveg fram til Dronningsetra. Det å gjenta usannheter mange nok ganger gjør de ikke automatisk til en sannhet.

Det står i rapporten at det vil bli bygd anleggsveg i myrområde inn til Dronningssetra. Det er heller ikke riktig. Dronningsetra var etter flytting planlagt plassert 200 meter fra Flekkmovegen og tett inntil eksisterende landbruksveg.

Det står i rapporten at hytta vil ligge sentralt inne i våtmarksområdet, ca. 500 meter fra vannet og ca. 200 meter fra «Stråla», bekken som rennet ut fra vannet. Heller ikke det er riktig. Etter at Dronningssetra ble flyttet ca 1,7 km lengre sør var den planlagt plassert ca. 200 meter fra trafikkert veg (Flekkmovegen) i en høyde ca. 850 moh. Altså 50 meter lavere enn berørt område omtalt i rapporten som ligger på 900 og 1000 meter over havet. Geografisk plassering og høyde over havet fremgår av byggesøknaden. Nærmeste myr heter Nybumyra. At aksjonistene tøyde utstrekningen av Strålmyra i takt med at DNT flyttet tomt er det neppe stor tvil om.

Kartutsnitt som viser at Dronningsetra var planlagt plassert ca. 200 meter fra Flekkmovegen i en høyde ca. 850 meter over havet. Altså 50 meter lavere i terrenget enn det Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening hevder er berørt område. Det ligger i høyde 900-1000 moh, forklarer Wangen  

Stiller seg svært kritisk til brøytinga i Kvam, og får støtte fra naboene: - Det virker som et hastverksarbeid

Ola Kamp er hverken fornøyd med brøytetidspunktet eller brøytinga i et boligfelt i Kvam.


Brevet fra «Arbeidsgruppa Vern om Strålvatnet» adressert til Slottet v/Dronningen var etter mitt syn et slag under beltestedet. Dronningen har ikke hatt noe med prosessen å gjøre. Hensikten var kun å skape negativ blest. Blant aksjonistene ble det etablert en uredelig kultur som trumfet etikk, der målet helliger middelet. Jeg forstår godt at DNT til slutt valgte å kaste kortene.

I siste utgave av Dølen står det at ordføreren i Nord Fron ønsker å gå i dialog med DNT for å få realisert ny hytte. Plassert et annet sted, gjerne i området rundt Skåbu. Det er bare å håpe at DNT gjennom denne prosessen ikke har mistet motet. De ønskes lykke til i sitt videre arbeid.

Morten Wangen

Vinstra