- Ordførerkandidat Melgårdshagen er lokket inn i en honningfelle av sine sentrale Venstre-politikere og legaliseringsbevegelsen

«Støtter rusreformen: -Fokuset bør være hjelp». Dette var overskriften i «Dølen» den 18. mars 2021. Venstres ordførerkandidat i Ringebu, Roger Melgårdshagen uttaler seg om den foreslåtte rusreformen.

Hallgeir Larsen svarer Venstres ordførerkandidat i Ringebu, Roger Melgårdshagen. 

Meninger

«Det er derfor viktig å understreke at besittelse og salg av narkotika er like straffbart som før, men de som blir tatt med brukerdoser vil ikke lenger bli straffet»

Dette sitatet fra intervjuet tyder på at ordførerkandidaten ikke har lest innstillingen! Besittelse av 2 gram heroin, 10 gram cannabis, 2 gram kokain – samtidig - IKKE skal være straffbart i flg. Rusreformen som Regjeringen har lagt fram for Stortinget. Det er jo det motsatte av det Melgårdshagen uttaler – nemlig at besittelse er like straffbart som før (altså etter gjeldende lovgivning).

Hvorfor har samfunnet straffereaksjoner for uønskede handlinger? Det er 4 grunner. Jeg skal nevne to:

1. Verne samfunnet mot handlinger som kan ramme enkeltpersoner eller samfunnet (Inkapasitering).

2. Være avskrekkende (Allmennprevensjon).

Flere forkjempere for rusreformen, hevder at straff ikke virker. Det finnes det ingen forskning som viser. I flg. Atle Fretheim Fagdirektør, Folkehelseinstituttet og professor II Oslo Met, finnes det tre forskningsrapporter fra USA og Sveit, som ikke kan overføres til norske forhold. Aftenposten 11. november 2019 Vi vet fremdeles ikke om fengselsstraff virker. Hvorfor er det så vanskelig å forske på?

Det vi vet, er at et trafikkskilt forteller at dersom du kjører over den angitte farten, kan det medføre en straffereaksjon. De aller fleste respekterer dette og holder seg til fartsgrensen.

Noen hevder at det ikke straffes på andre felt enn narkotika for en handling som bare rammer personen som bruker narkotika. Dette er feíl! Narkotikamisbruk rammer samfunnet i form av andre lovbrudd, familier som lider under personens misbruk og helsemessige årsaker som rammer samfunnet i form av sykehusinnleggelser etc.

Når en person kjører uten sikkerhetsbelter, «straffes» personen, selv om dette i hovedsak kun går ut over den som ikke bruker sikkerhetsbelte ved en ulykke. «Straffen» er gebyr.

«Det blir allerede utdelt enorme ressurser til politiet for arbeidet mot rusproblemene»..... fortsetter ordførerkandidat Roger Melgårdshagen. Mener ordførerkandidaten at det skal tas midler fra politiet for å opprette et kommunalt organ som skal hjelpe unge som blir tatt for bruk/besittelse av narkotika? Politiet har i dag stramme budsjetter. Da har vel ordførerkandidaten også forslag om hvilke vakter i distriktet som skal kuttes?

Det er mye mer venstres ordførerkandidat i Ringebu har misforstått i rusreformen:

«Blir man tatt med en brukerdose blir det rapportert til kommunen, som pålegger den det gjelder å få hjelp av organet».

Dette er direkte feil. «Organet» kan ikke pålegge noe som helst. Den som blir tatt med inntil tre forskjellige stoffer narkotika innenfor den foreslåtte terskelverdien, blir innkalt til «organet» – dvs et møte. Personen kan nekte å møte, og blir ilagt et gebyr av kommunen på ca. 2500 kroner. Men, hvordan skal kommunen ilegge gebyr til en mindreårig?

«Mange tror at reformen lovliggjør narkotika. Dette er ikke tilfellet...»

Beklager, men her tar nok ordførerkandidat Melgårdshagen kraftig feil - igjen!! Når f.eks. besittelse av10 gram hasj, 2 gram heroin og 2 gram kokain ikke er straffbart, er det da lovlig eller ulovlig? Forslaget er at besittelse innenfor terskelverdiene ikke skal straffes.

22% av ungdom som er spurt i en undersøkelse om de ville ha prøvd narkotika om det ble lovlig (ikke straffbart) – svarte ja på spørsmålet. Kanskje bare 2 % av disse igjen ville ha fortsatt med bruken. Det er 2 % for mye!

Min påstand er at ordførerkandidat Melgårdshagen er lokket inn i en honningfelle av sine sentrale Venstre-politikere og legaliseringsbevegelsen.

Hvordan tror Venstre at et «organ» i kommunen skal kunne hjelpe syke mennesker som er avhengige av narkotika, når det hittil ikke har vært vilje eller evne til å behandle dagens narkomane? Som sagt og skrevet, det er ikke nevnt med et ord hvordan dette skal organiseres eller finansieres!

Jeg vil poengtere at jeg ikke er imot en rusreform som tar hensyn til sterkt rusavhengige mennesker. Men denne reformen tar i alt for liten grad hensyn til disse rusavhengige. Imidlertid vil denne reformen føre til at flere unge vil la seg friste til å teste narkotika. Det er jeg overbevist om – etter å ha registrert og fulgt nøye med i narkotikautviklingen gjennom ca. 40 år.

Dess mer politiet har redusert innsatsen mot rusmiljøene, har misbruket økt!


Hallgeir Larsen