Nord-Fron Arbeiderparti støtter ikke rusreformen slik den foreligger i dag

Forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging, mener Nord-Fron AP.

Leder i Nord-Fron AP og APs ordfører i Nord-Fron, Morten Randen og Rune Støstad.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Norge trenger en helhetlig og styrket innsats mot narkotika. Vi har i dag lavere bruk av narkotika enn gjennomsnittet i Europa. Det er det viktig å verne om.

Nord-Fron Ap støtter intensjonen bak rusreformen om at de som er rusavhengige trenger helsehjelp, ikke straff. Nord-Fron Ap støtter derimot ikke en avkriminalisering slik den er skissert i reformen. En slik løsning kan føre til økt bruk av narkotika, ikke minst blant unge. For at forbudets allmennpreventive effekt skal opprettholdes, må unge og voksne oppleve at det medfører en konsekvens å bryte forbudet. Politiet skal fortsatt avdekke og beslaglegge illegale rusmidler som før.

I høringsinnspillene til rusreformutvalgets forslag om en reaksjonsfri modell for avkriminalisering, pekte tunge høringsinstanser som FHI, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Legeforeningen og Politiet, på at økt bruk er en sannsynlig konsekvens.

Det er viktig at samfunnet fortsatt sender et tydelig signal på at ulovlig rusmiddelbruk er uakseptabelt, og at politiet er sikret mulighet til å avdekke rusmiddelbruk, distribusjon og etterforske selgere. En avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika vil gjøre arbeidet med å avdekke rusmiddelbruk vanskeligere. Det kan føre til at unge mennesker kommer lengre inn i rusbruk og kriminalitet før man fanges opp, og at vi som samfunn kommer senere inn med tilbud om hjelp.

Arbeiderpartiet bør ikke støtte regjeringens forslag til rusreform, som har mange uheldige og utilsiktede konsekvenser. I stedet bør vi igangsette arbeidet med en helhetlig rusreform, der det satses mer på forebygging, og på å hjelpe folk ut av et rusproblem. Det må sikres mer midler til behandling av rusavhengighet. I tillegg må kjeden fra avrusing til behandling og ettervern gjøres mer sammenhengende. Man bør øke satsingen på behandling av ungdom med rusproblemer, med konstruktive tiltak som tar sikte på å øke inkludering og sosial deltagelse.»

Morten Randen
Leder NFAP

Heidi Maurstad
Nestleder NFAP