Sykehusstruktur og valg: - Nå må alt fokus bli rettet inn mot finansiering

Sykehusstruktur er tema inn mot stortingsvalget - et stortingsvalg viktigere enn noen gang for oss i distriktene.

Ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen (Sp).  Foto: Tone Sidsel Sanden

Meninger

«Vil døkk fløtta sjukehuset til Hamar?» ble jeg spurt om her om dagen.

Nei, svarte jeg, og gikk gjennom uttalen kommunestyret vårt vedtok i vinter, og som faktisk var svært så nærme statsrådens vedtak før sommeren:

«Det er viktig med politisk og demokratisk oppslutning om ny organisering av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. For å ivareta dette må hovedsykehuset legges til Moelv.»

Størstedelen av befolkningen i Sykehuset Innlandet bor i opptaksområdene til Lillehammer og Gjøvik sykehus. Kongsvingerregionen er ikke lenger en del av Sykehuset Innlandet. Dette tilsier at hovedsykehuset ikke bør plasseres lenger sør enn ved Mjøsbrua.

For å sikre en balansert løsning bør det elektive sykehuset legges til Elverum.

Akuttsykehuset må legges til Lillehammer i tråd med forslaget.

Gjøvik og Hamar bør få etablert by-LMS.

Som følge av endringene i sykehustilbudet må prehospitale tjenester videreutvikles og styrkes.

Luftambulansebasen bør etableres i Elverum slik det er foreslått ettersom Østerdalen har dårligst dekning for luftambulanse i Innlandet. Med luftambulanse plassert i Elverum vil innbyggerne i denne delen av Innlandet sikres akuttberedskap…».

Det er neppe uttalen fra kommunestyret i Sør-Fron som ligger bak statsrådens endelige vedtak, men vi vektla balanse, politisk og demokratisk oppslutning tungt, og det er alltid viktig – sammen med avstand og geografi.

Den viktigste oppgaven blir vel likevel å finne penger til bygging? Tiden til det er knapp.

GD-saken «Frykter for Mjøssykehuset: Sykehusstyret ser etter lys i mørket» bekrefter det.

Det at sykehus går med underskudd er like rart å høre som å diskutere. Sparetiltakene og konsekvensene interesserer meg godt over snittet.

Styremedlemmer og administrasjon går i felles kamp, men tiden blir knappere for hver dag som går.

Min klare forventning til alle med rikspolitiske ambisjoner er at all fokus nå blir rettet inn mot finansiering og finansieringsmodell, slik at sykehusplanene blir realisert som vedtatt før sommeren. …og fortell oss gjerne litt om det.

Dette handler om det viktigste av det viktige.