Statsforvalteren har fått i oppdrag å foreslå tiltak for å bedre situasjonen.

Rondane villreinområde strekker seg fra E6 i nord og nesten ned til rv. 25 mellom Hamar og Elverum i sør. Her er det 28 ulike delområder hvor det er, eller kan bli, utfordringer for villreinen som følge av menneskelig aktivitet. De gamle villreintrekkene over aksen Mysusæter-Rondvassbu-Straumbu har opphørt, og flere kritiske trekkområder står i fare for å gå ut av bruk i Grimsdalen, på Venabygdsfjellet og ut til Fampen.

Andre klare indikasjoner på at villreinen i Rondane sliter, er de lave kalvevektene i Rondane Nord og sjukdomsutbrudd. I 2019 døde anslagsvis 30-40 % av kalvene helt i nord den første sommeren av fotråte. Fra tamreinnæringa vet vi at slike utbrudd oppstår når reinen blir gående for tett på små områder.

Situasjonen i Rondane er dessverre ikke unik. Vi finner villreinen både på den internasjonale og nasjonale rødlista over trua arter. For å sikre at vi skal ha livskraftige bestander av villrein i Norge også i framtida, er regjeringen i gang med flere tiltak. En Stortingsmelding om villrein vil komme neste år, og som en av to arter har villreinen fått sin egen kvalitetsnorm. Normen er et «trafikklys-system» som viser om et villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet. For 6 av 10 nasjonale villreinområder lyser det nå rødt, inkludert for Rondane, Snøhetta og Knutshø. Oppdeling og reduksjon av leveområdene på grunn av menneskelig bruk er viktige årsaker til at villreinen har dårlige vilkår i disse områdene.

Mange forhold påvirker villreinens overlevelse, som sjukdom, parasitter og tetthet av rovdyr. Men jo sterkere dyrene er, desto bedre takler de utfordringene. Dyr i godt hold er derfor nøkkelen til å beholde en livskraftig villreinstamme framover. Enkelt sagt betyr dette at villreinen må ha mulighet til å beite i fred på beiter med god nok kvalitet, og at trekkveiene mellom kalvingsområder, sommer- og vinterbeiter er åpne.

For de villreinområdene der kvaliteten er så dårlig at det lyser rødt, skal det utarbeides tiltaksplaner for å bedre tilstanden. Statsforvalteren i Innlandet skal lede arbeidet for Rondane, mens Statsforvalteren i Trøndelag leder arbeidet for Snøhetta og Knutshø. Tiltaksplanarbeidet betyr ikke at villreinen skal ha full forkjørsrett i alle sammenhenger. Regjeringens foreløpige mål er å få villreinområdene opp på gult, ikke grønt nivå. Hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene vil få for andre interesser skal utredes grundig. Hvilke tiltak som skal iverksettes, er det regjeringen som til slutt skal bestemme.

Lokal medvirkning er viktig både for å finne fram til gode tiltak som kan sikre villreinens framtid i Rondane, og for å få gjennomført tiltakene. Fylkestinget og 12 kommunestyrer er orientert, og alle har lovt å komme med forslag til tiltak. De første møtene med turlag, landbruks- og reiselivsorganisasjoner er avholdt. Invitasjonen til et åpent arbeidsverksted 19.juni går ut i disse dager.

På Statsforvalterens hjemmesider kan du lese mer om planarbeidet og hvordan du kan gi innspill innen fristen som er 1. juni. Vi inviterer nå alle i Innlandssamfunnet til å ta del i det krafttaket vi trenger for villreinen.