Dette i tillegg til et enstemmig forslag med økte rammer fra formannskapet, der også Solberg sitter. Et så betydelig beløp, uten utredning og dokumentert begrunnelse, fant ikke Ap mulighet for å støtte.

Det forelå ikke noen skriftlig vurdering eller beskrivelse av hvor disse pengene skulle brukes, utover at én million kroner skulle brukes på å renovere seks ubrukte rom på Sundheim. Forslaget ble fremsatt muntlig rett i forkant av budsjettbehandlingen, uten noen form for dokumentasjon eller noe skriftlig som kunne vise praktiske og positive formål med et slikt tilskudd.

I denne type saker med bruk av offentlige kroner i denne størrelsesorden, er det naturlig og helt nødvendig å stille seg følgende spørsmål:

  • Er det sett på alternative løsninger for å dekke helseutfordringene og behovene til de eldre?

  • Er det vurdert eller gjennomført en tilstandsanalyse/vurdering over hva som skal gjøres på de seks ubrukte rommene?

  • Og er det gjort utredninger om det er nok med én million kroner i renovering eller om det er nok med tre millioner kroner totalt inn i arbeidet med helse og eldreomsorg?

Svarene på disse spørsmålene var dessverre nei. Ingenting ble framlagt på møtet; ingen dokumentert begrunnelse, ingen teknisk eller økonomisk analyse og ingen betraktning om alternative løsninger.

Nord-Fron Arbeiderparti (NFAp) finner dette forslaget fra Sp litt forunderlig, ettersom det er ført opp til sammen 1,2 millioner kroner i budsjettet for årene 2023 og 2024 med tanke på å starte arbeidet med planlegging av videre utbygging ved Sundheim. En slik planlegging vil kunne avdekke om det er fornuftig med en renovering av disse seks ubrukte rommene eller ikke. Og ettersom det er snakk om å starte planleggingen allerede neste år, er det direkte uforsvarlig å bruke millionbeløp på renovering nå, like før resultatet av en slik planlegging er ferdig.

NFAp er veldig tydelige på at et godt helsetilbud og en verdig eldreomsorg er viktige bidrag for å skape gode lokalsamfunn. Dette er noe vi aktivt jobber for. Derfor har vi har vi fått vedtatt at det blir opprettet tre nye 100 prosent ressursstillinger (faste vikarer) for tjenesteområdene «Tilrettelagte tjenester» og «Institusjon», samt fått vedtatt en styrking av det generelle driftsnivået innen helse- og omsorgssektoren med fem millioner kroner per år. Det kan også her nevnes at til arbeidet med helse- og omsorgsplan har NFAp spilt inn flere forslag, bla. heltidskultur, garanterte læreplasser, tilskudd til både rekruttering, etterutdanning/rett kompetanse og til lavterskeltiltak. Til det siste kan nevnes at vi sammen med Høyre, har fått vedtatt å bruke 300 000 kroner årlig til både rekrutteringstiltak innen helse- og omsorgssektoren og til lavterskeltiltak for eldre i kommunen.

NFAp synes intensjonen til Sp v/Hans Petter Solberg er bra, og at dette kan være et av mange forslag inn i arbeidet med helse- og omsorgsplan. Vi ønsker imidlertid en helhetlig vurdering og gode analyser av aktuelle tiltak inn i dette arbeidet, før det gjøres større bevilgninger. NFAp ser derfor med glede fram til å ta i bruk helse- og omsorgsplan - en plan som kan knyttes opp mot aktuelle tiltak for å møte framtiden og gi oss alle innbyggere den livskvaliteten vi fortjener.