Fagforbundet Innlandet mener det også er nødvendig med gode aktivitetstilbud på alle sykehjem og dagsenter i vårt fylke.

Fagforbundet Innlandet mener at vi må tenke helhetlig om barnehage, skole og eldreomsorg. Vi må lytte til fagfolka.

Å bli gammel innebærer en nye fase i livet, men det innebærer ikke at man må slutte med det som gjør livet meningsfullt. Alle må få muligheten til å dyrke sine interesser, ha mulighet til fysisk aktivitet og andre ting som gjør hverdagen bedre. Det er like viktig som god pleie og medisinsk oppfølging.

Det er mange utfordringer i helsevesenet i Innlandet. Det for få hele faste stillinger, rekrutteringsproblemer og en stram økonomisk situasjon, men vi må ikke glemme at alle uansett fortjener et godt aktivitetstilbud. Aktivitørene har i lang tid vært en av de viktigste yrkesgruppene i eldreomsorgen.

Aktivitørene har sørget for at mennesker som trenger sykehjem eller dagtilbud har fått mulighet til å leve gode liv, være sammen med andre og røre på seg.

Å rekruttere nok helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere er avgjørende, men disse yrkesgruppene verken kan eller skal gjøre alt. Derfor spiller aktivitørene en nøkkelrolle.

Det er særlig de som rammes av demenssykdommer hvor sosial og aktiv omgang er viktig. Dette er en voksende gruppe pasienter. I følge FHI lever over 100 000 mennesker med demens i Norge. Innen år 2050 kan vi forvente en dobling. På bakgrunn av dette mener Fagforbundet Innlandet at et godt aktivitetstilbud bør prioriteres av våre folkevalgte.

Frivillige legger ned mye godt og nødvendig arbeid over det ganske land. All honnør til disse, men vi trenger også noen som har aktivitet og miljøarbeid som jobb, og som kan faget. For å lykkes kreves det planlegging og kartlegging av brukernes behov og ønsker, og at noen har hovedansvaret.

Vi trenger flere som jobber med aktivitetstilbud.

Fagforbundet Innlandet er at det blir stadig færre aktivitører og at aktiviteter for eldre ikke får nok oppmerksomhet. Denne utviklinga er det på tide å snu! Det handler om en verdig eldreomsorg for alle.