Innen høsten 2024 skal fylkespolitikerne vedta ny skole– og tilbudsstruktur for de videregående skolene i Innlandet. Årsaken er et stadig synkende elevtall. Om 10 år er elevantallet redusert med 750.

Vinstra Videregående Skole (VVS) er en moderne skole med 380 elever og 6 utdannings-program innen studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning. To tredjedeler av elevene kommer fra kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Resten kommer fra andre plasser i Gudbrandsdalen og fylket. Skolen er den eneste i landet med landslinje for folkemusikk. VVS er en av midt-Gudbrandsdals største arbeidsplasser med ca. 100 ansatte.

Nord-Fron er vertskommune for VVS. Vertskapet forplikter, og Nord-Fron Arbeiderparti (NFAp) mener det er viktigere enn noen gang at kommunen involverer seg i den pågående prosessen om ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet.

Som vertskommune er det viktig at en møter utfordringene som skolen står ovenfor på en konstruktiv måte, og tar aktivt del i debatten. Hensikten er å finne gode og framtidsrettede løsninger som kan styrke både skoletilbudet på VVS samt trygge og utvikle arbeidsplassene.

I vårt nærområde samarbeider skolen tett med næringslivet og kommunen, spesielt innen bygg/anlegg, elektro, helse/oppvekst og teknologi- og industrifag. En fremtidsrettet satsing med målsetting om å utvikle og utdanne elvene for å møte morgendagens behov. Et blomstrende næringsliv og en videregående skole med gode søkertall, er en viktig grunnmur i en region. Det gir grobunn for tilflytting og vekst.

Et annet nærliggende spørsmål i denne strukturgjennomgangen, er hva vi som kommune direkte kan bidra med for å styrke søkertilgangen til VVS. Kan en løsning være å tilby stipend til de elevene som ønsker å utdanne seg som helsefagarbeidere, sykepleiere eller til annen relevant utdanning/stilling som kommunen trenger? Eller kan det være en løsning at kommunen bidrar til etablering av hybelleiligheter/-hus i tilknytning til skolen?

Det er en kjensgjerning at det blir flere og flere eldre og mindre og mindre ungdom i distriktene. Dette gjør det veldig krevende å rekruttere de rette folkene inn i arbeidslivet. NFAp mener at et tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene mellom skolene, politikere og næringslivet i Gudbrandsdalen vil kunne gi mulighet for å utvikle skoletilbudet og sikre en bedre rekruttering til arbeidslivet.

Innlandet fylke har startet en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen for de videregående skolene. Lokalpolitikerne må nå kjenne sin besøkelsestid. «Strukturtoget» er i ferd med å forlate perrongen. Vi må involvere oss nå og bli med toget snarest mulig før det blir for sent.