Saken skal nå ut på høring, og selv om jeg er for å innføre 5 dagers skoleuke i første og andre klasse, er jeg selvsagt åpen for gode argumenter imot. I dag syns jeg argumenta for er bedre enn de argumenta jeg har hørt mot. Jeg har barnebarn både i Nord-Fron og Oslo og syns det er betenkelig at barnebarna mine på Vinstra Ungdomsskole skal løse de samme eksamensoppgavene i 10. klasse med over 500 skoletimer mindre enn elevene i Osloskolen. Osloskolen ligger riktig nok over landsgjennomsnittet i antall timer, men i Nord Fron har også elevene færre undervisnings-timer enn landsgjennomsnittet ved fullført 10. klasse. Ved 4 dagers uke blir 2 av dagene lange, og så lange at rektorene påpeker at det er lite læringsutbytte sist på dagen.

5 dagers uke gir 5 kortere dager for å komme opp på landsgjennomsnittet i antall undervisningstimer, men vi klarer ikke å komme opp på landsgjennomsnittet i undervisningstid med 4 dagers uke. Jeg har sett at det etterlyses tall og statistikk, og vil anbefale å gå inn på hjemmesiden til Nord Fron kommune der utredningen vi fikk både i utvalg for Helse og oppvekst og kommunestyret ligger. Jeg har også sett spørsmål om statistikk vedrørende resultater, og det er faktisk slik at vi i Nord- Fron kommune med 4 dagers uke i 1. og 2. klasse, ligger under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver når det gjelder lesing i 5. klasse.

Det samme gjelder også snittet for de få andre kommunene som fortsatt holder på 4 dagers skoleuke. Norske kommuner med 5 dagers skoleuke i 1. og 2. klasse, har altså i snitt bedre resultat på nasjonale prøver i lesing enn snittet med 4 dagers skoleuke. Dette vises i nasjonal prøve i lesing for 5. klasse i 2022. Gode leseferdigheter er svært viktig for resten av skoleløpet. Når det gjelder økonomi, så viser utredninga at det kalkuleres med økt kostnad direkte knyttet til undervisning for Nord-Fron sin del på under kr. 400.000 for alle skolene samlet per år. Det mener jeg det absolutt er verdt.

Til slutt er det sjølvsagt barnets beste gjennom hele skoleløpet som veier tyngst, og per i dag, mener jeg at 5 dagers skoleuke er barnets beste, totalt sett. Jeg vil også presisere at dette er mitt leserinnlegg, og at Nord Fron Arbeiderparti ikke har konkludert. Når høringsfristen er ute skal partiet konkludere på bakgrunn av alt som har kommet fram.