I Fylkesberedskapsrådet følger vi utviklingen tett, og møtes ofte. I rådet sitter regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og andre nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, kommunal sektor og statlige etater. Statsforvalteren i Innlandet koordinerer arbeidet.

Planlegging gir trygghet

Om krig og kriser ikke føles truende tett på i din hverdag, er det likevel trygt å vite at koordinerte aktører holder øye med situasjonen, forebygger, planlegger sammen og er klare til å handle ved behov.

I møte med pandemi og krig har Fylkesberedskapsrådet trappet opp innsatsen. Før møttes vi to ganger i året. De siste tre årene har vi tidvis møttes så ofte som hver fjortende dag for å samordne oss og skape felles situasjonsforståelse. Mottak av flyktninger, helseberedskap, flomvarsling og atomberedskap er noen av det vi samarbeider om. Den løpende kontakten gjør oss samkjørte.

Hjulene i gang

Det siste året har minnet oss på hvor viktig det er å ha beredskapen på plass. Folket i Ukraina har vist oss at en viktig del av forsvaret ligger i å holde samfunnshjulene i gang. For oss i Innlandet handler det også om å ha planer for vinterstormer, skred og strømbrudd. Oppgaven ligger på oss alle – fra myndigheter til strømleverandører til bønder, fra transportarbeidere til de som holder kommunikasjonslinjene oppe. Ved å tenke på egenberedskap og ha en plan for hva du skal gjøre hvis strømmen eller mobiltelefonen ikke virker, er du med på å styrke samfunnets beredskap.

Denne tette veven av trygghet er totalforsvaret vårt, og her er vi alle viktige. Vi vet også at det finnes nok av aktører som ønsker å svekke tilliten i samfunnet, og få oss til å mistro myndighetene og hverandre. Tilliten er limet som holder samfunnet sammen og gir oss motstandskraft. Den må vi alle verne om.

Vi kan alle bidra

En av våre store oppgaver i år er å ta imot ukrainske flyktninger. Denne viktige norske støtten til Ukraina skjer her hjemme, i våre kommuner, frivillige organisasjoner og nabolag. I 2022 tok kommunene i Innlandet imot 2250 flyktninger. I år har de blitt bedt om å bosette 2775. Vi må også være forberedt på at det kan komme langt flere, avhengig av situasjonen på bakken i Ukraina.

Kommunene legger ned en stor innsats for å finne bolig, skoleplasser og arbeid til våre nye, ukrainske sambygdinger. Vi kan alle bidra for å få disse familiene godt på plass. Mange har ikke bil, og har kanskje fått hus langt fra sentrum. Hvis vi tilbyr skyss til fotballtrening eller bursdag, eller inviterer med på fritidsaktiviteter, gjør vi vårt.

Når myndigheter og innbyggere i Innlandet vever samfunnsveven tettere, styrker vi vår trygghet og beredskap. Sammen står vi sterkere.

På vegne av Fylkesberedskapsrådet i Innlandet:

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, Johan Brekke, Innlandet politidistrikt, Jan Egge, HV-05, Tron Ole Bamrud, Innlandet fylkeskommune, Kaare Kveset, Hedmark sivilforsvarsdistrikt, Elin Heier Jorstad, Oppland sivilforsvarsdistrikt og Hanne-Gunn Røraas, Røde Kors.