Det har denne våren vært flere diskusjoner om russefeiring og dens påvirkning på enkelte elever, bl.a. i debatten i NRK. En deltager på 20 år fortalte at han plutselig fikk beskjed om at han ikke fikk være med i gruppen, noe som også betydde også at han ikke fikk ha kontakt med noen i gruppen

Dette har berørt meg sterkt og jeg føler at jeg må prøve med et bidrag

Jeg har jobbet i skoleverket i hele min yrkeskarriere, de siste årene som jurist i statsforvaltersystemet.

Problemstillingen har flere sider, men jeg vil konsentrere meg om det som skjer på skolen.

Det rettslige utgangspunktet for min betraktning finner vi i opplæringsloven kapittel 9a. Her slås det fast at alle elever har en individuell rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Skolen har en plikt til å handle dersom denne retten ikke innfris., til og med fulgt av en straffetrussel.

Det er først og fremst et lederansvar å påse at dette følges opp, men den enkelte ansatte har ansvaret i konkrete situasjoner. Det er ikke bare snakk om å ta vare på helse trivsel og læring, kravet er at det skal virke fremmende på helse, trivsel og læring.

Mitt hovedanliggende er først og fremst knyttet til bruken av gruppegensere. Problemet ligger i at enkelte elever synbart faller utenfor, noe som jeg mener er utestengelse, en form for systematisk mobbing, og som er klart i strid med § 9a-1.

Det blir hevdet fra enkelte hold, bl.a. fra Utdanningsdirektoratet, at i og med at vi ikke har skoleuniformer, kan ikke skolen blande seg inn i hva elevene har på seg. Det er selvfølgelig riktig på individuelt nivå, men her snakker vi om kollektiv bekledning i ulike grupper, og jeg mener at det stiller seg annerledes.

Etter min mening er det helt klart at utestengelse av enkeltelever medfører en stor psykisk belastning og må nødvendigvis påvirke læringsevnen. Dette blir bekreftet av flere beretninger fra elever.

Jeg sitter selvfølgelig ikke med fasiten, men ønsker rett og slett å problematisere et fenomen som etter min mening er skolenorge uverdig.

Jeg må legge til at vi har gode eksempler på elever som står for en inkluderende russefeiring, noe som bl.a. en reportasje fra Vinstra vidaregåande skule viser.

Skulle mitt bidrag føre til diskusjoner på skoler og i andre fora, har jeg fått oppfylt mitt ønske.