De tre kommunestyrene har vedtatt å legge fram en Intensjonsplan for innbyggerne til rådgivende folkeavstemning. Etter det skal en eventuell videre framdrift skje i henhold til denne planen og bygge en ny kommune på disse premisser. En del fakta omkring det eksisterende næringsliv i midtdalen hadde trolig vært en nyttig tilleggsinformasjon til befolkningen. Et lite oppsette er mulig å framskaffe.

Befolkning blir ca. 13.500. Ingen stor-kommune, bare en middels, mange vil fremdeles kalle den liten.

Følgende kilder ligger til grunn for faktaopplysningene: Østlandsforskning 2014., SSB 2014. m.fl.

Hvis det blir en Midt Gudbrandsdal kommune:

Sysselsatte personer 4. kvartal 2014: 6056.

Bare Gjøvik, Lillehammer, Vestre Toten og Gran er større.

Jordbruk, skogbruk, fiske: 654.

Størst i Oppland.

Industri, Bygg og anlegg, Elkraft, vann og renovasjon, bergverk/utvinning: 1537.

Bare Vestre Toten, Gjøvik og Lillehammer er større.

Varehandel og rep av motorkjøretøy: 787.

Bare Gjøvik, Lillehammer, Gran og Nord-Aurdal er større.

Transport og lagring: 242.

Størst i dalen.

Overnatting og servering: 340.

Bare Lillehammer og Gjøvik er større.

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift, forretningsmessig og personlig tjenesteyting, finans og forsikring, informasjon og kommunikasjon: 583.

Bare Lilleh. Gjøvik, Ø.Toten, Gran og N.Aurdal er større.

Helse/sosiale tjenester og undervisning: 1626.

Bare Gjøvik, Lilleh. V.Toten og Ø.Toten er større.

Off.adm, forsvar, sosialforsikr. : 247

Uoppgitt/div. 40

I tillegg vil Midt Gudbrandsdal kommune bli landets største på hytter og fritidsboliger med ca 7.800 hytter foran Ringsaker 6.900 og Trysil.

I Gudbrandsdalen vil en slik kommune bli den største i husdyrhold, med antall melkekuer, annet storfe, sau og annet småfe. Selvfølgelig også den største i Oppland.

Det vil bli en svært solid kommune med mange arbeidsplasser spredt på mange næringer og med store muligheter for næringsutvikling og utvikling av nye arbeidsplasser.

De tre kommunene gikk i 2015 med til sammen ca. 20 mill. i overskudd. Med også økte tilskudd vil mulighetene for utvikling og utbygging av tiltak for helse, omsorg, barn, ungdom og undervisning gi framtidas politikere gode muligheter.