Denne veka sett vi søkelyset på utfordringane mange barnefamiliar møter på, spesielt i ferietida, da ein gjerne skal ta med borna ut på ferieturar og i parkar. Barnevernet i Midtdalen fortel at dei opplever at forskjellane mellom folk aukar. Fleire har behov for hjelp.

UNICEF si undersøking bygger oppunder dette; 12 prosent av barnefamiliar gruer seg til sommarferien, ein av fire føler ikkje dei får gitt borna ein god ferie. I tider med auka rente, skyhøge drivstoffprisar, straum som kostar flesk, og mat som blir dyrare, er det grunn til å bekymre seg for kva konsekvensar dette eigentleg får. Per Morten Nyeng, leiar for NAV i Midt-Gudbrandsdal, peikar på at inntektsnivået i Innlandet er lågt, og at det derfor på statistikken gjer utslag i at fleire i fylket kjem under grensa for lågtløna familiar, enn snittet elles i landet.

Det er billigare å leve her enn i byane, men når nødvendige varer som drivstoff, mat og straum blir så dyrt, vil det gå hardt utover folk med låg inntekt. Dei som var pressa i økonomien før, får det enda trongare.

I takt med at krava til levesett generelt aukar i samfunnet, klappar det saman for nokon. Nyleg kom det fram at inkassoselskap ventar ei kraftig auke i saker på bordet framover.

Det er godt å sjå at kommunane i Midtdalen er på ballen og tenker kreativt for å bidra til mindre forskjellar. Vi vil at borna våre skal ha like moglegheiter til gode opplevingar og til å utfalde seg i fritidsaktivitetar. Det å verne om sårbare born og unge, og ta vare på dei mest utsette i samfunnet, blir om mogleg ei enda viktigare og større oppgåve framover.

Så er det grunn til å hugse på at det er ikkje prisen som styrer om ei oppleving er god eller ikkje.

Vi minner oss sjølve ofte på det ei mor fortalde for nokre år sidan: Gjennom sommaren hadde ho teke med borna til fleire fritidsparkar, her sto opplevingane i kø. Etter at ferien var over spurde mora kva som hadde vore det morosamaste. Ho forventa å høyre om reiser, karusellar, om teater og underhaldning. I staden var svaret: Jau, det var da dei dreiv med gravemaskina rett utanfor glaset der heime!