Helt siden isen smeltet bort etter siste istid, og reinen og mennesket vandret inn, har vi jakta på disse dyrene. De har i perioder vært helt avgjørende for vår overlevelse.

I Ringebu og i Rondane Sør lever den aller siste stammen i hele verden av den genetiske opprinnelige villreinen. Det er en nasjonalskatt og noe å være stolt over! Fjellområdene vi har her er også leveområde for mange andre dyr, fugler og planter, som på hver sine måter er tilpasset dette karrige livsmiljøet. Lykkes vi i å ta vare på nok store arealer for villreinen, vil vi også sikre leveområdet for veldig mange andre arter. Samtidig som vi ivaretar jakt, fiske, friluftsliv og beitebruk.

Dessverre er villreinen truet på mange måter, blant annet av menneskelig ferdsel, bit for bit-nedbygging og rovdyr. Villreinen står nå på rødlista.

Villrein er et svært arealkrevende dyr, som vandrer over store områder. Den er spesielt sky og kan bli skremt på over en kilometer avstand. I kalvingstida i mai og juni er villreinen sårbar. Ei reinsimle kan abortere eller gå fra kalven sin om hun blir forstyrret. Vi som driver med husdyr vet godt at stress under fødsel og i drektighetstida reduserer mjølkeproduksjonen og dermed tilveksten til kalven. Slik er det også med villrein.

Erik Winther, mangeårig fjelloppsyn, har et godt innlegg i GD 2.juni, der han påpeker mange tiltak som har blitt gjort i Ringebu. Og det bør være til stor inspirasjon og etterfølgelse for mange andre kommuner! Samtidig så kan vi ikke bare sette oss i lenestolen fordi vi i Ringebu har vært flinke de siste 50 åra.

I 2023 har villreinen andre utfordringer enn i 1970. Nå foregår det moderne friluftslivet på Instagram og i sosiale medier, med bilder og videoer fra de høyeste og de mest urørte områdene. Den kanskje største oppgaven vi som er opptatt av villrein har nå er å kommunisere hvordan og hvorfor vi skal ta hensyn. I Ringebu Arbeiderparti sitt valgprogram for 2023-2027, der Winther er medlem, så er ikke villrein nevnt med et eneste ord (kilde: https://ringebu.arbeiderpartiet.no/politikken/).

Forskere har sagt at om utviklingen i fjellområdene våre fortsetter så er villreinen utryddet om 50 år. Det er opp til oss som politikere å ta vare på og skape forståelse for å ta vare på dette gråe dyret som har sørget for vår eksistens helt siden istiden. Hva mener Ringebu Arbeiderparti om framtida til villreinen? Må vi på museum?