Til NAFs 500.000 medlemmer kan jeg forsikre om at vi verken vil senke farten eller ambisjonene for dagens motorveier. Der det i dag er 110 km i timen skal det fortsatt være 110 km i timen. Og der hvor det er mest trafikk skal vi fortsatt bygge motorveier for 110.

Spørsmålet som vi i NAF har stilt oss, er hvordan vi skal bygge veier for framtiden. Er det mulig å se på tiltak som kan gi mer vei for pengene, bedre veivedlikehold og lavere bompenger, samtidig som folk i hele landet får bedre og tryggere veier på sine hverdagsreiser?

Disse spørsmålene tvinger seg frem. Behovet både for nye veier og bedre vedlikeholdte veier er enormt. Bare kostnaden for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er på 100 milliarder kroner. Samtidig planlegges det enorme, bompengefinansierte prosjekter hvor store deler av regninga for vegen sendes til den enkelte bilist.

Ingen av de politiske partiene har en troverdig plan for hvordan alle veiprosjektene og alt vedlikeholdsetterslepet skal finansieres. Bompengeinnkrevingen vokser hvert år, uten at noen partier har noen som helst troverdig plan for å få bompengene ned.

Derfor har NAF spilt inn et forslag som sier at det ikke skal være noen automatikk i at man bygger dyrt når man bygger motorvei. Når man bygger motorveier bør man kunne vurdere om man kan greie seg med å bygge for 90 km/t, som et supplement til dagens standard som er 110 km/t. Det er fordi det ligger besparelser i å bygge for 90 km/t i stedet for 110 km/t (fordi det stiller andre krav til veien). Vi sier også at grensen for når det kun skal bygges firefelts motorvei kan heves litt fra dagens grense, i tråd med tydelige faglige råd fra Vegdirektoratet.

Det viktigste for oss er at mange lokalsamfunn vil nyte godt av om det kan frigjøres mer penger til helt nødvendig veibygging, veivedlikehold og rassikring.

Vi skal fortsatt bygge motorveier for 110 km/t der hvor trafikken er størst. Men vi vil ha mest mulig vei for pengene, slik at flest mulig veier kan bygges ut og rustes opp. Samtidig vil en 90 km/t motorvei mange steder være en stor oppgradering fra dagens vei, og et langt bedre alternativ enn å ikke få ny vei i det hele tatt.