Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Millioner av ukrainere er på flukt. Vi må og skal ta imot så mange vi kan, og gi dem muligheten til å bygge livet sitt.

Dette er vår, din og min verden. Krisen har vist oss hvor liten verden er og hvor avhengig vi, som et lite land med en åpen økonomi, er av landene rundt oss. Krisen har også med all tydelighet vist oss verdien av internasjonalt samarbeid. Vi må bestemme hvordan vi ønsker å forholde oss til en ny morgendag. Hvordan ønsker vi i Innlandet å forholde oss til en omverden i krise? Hva vil være vår nye virkelighet? Hvordan de store linjene påvirke Innlandet?

Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger ut fra et scenario om at det kan komme 30 000 ukrainere til Norge i 2022. Antallet flyktninger i Europa er langt større enn under den forrige flyktningkrisen i 2015. De første ukrainske flyktningene har allerede ankommet Norge, og vi kan vente mange flere. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene står klare til innsats for å integrere dem som kommer inn i arbeidslivet vårt.

Vi ønsker at flyktninger som kommer til Norge blir tatt godt imot. I første omgang trenger de husly og helsehjelp. Barna trenger plass i barnehage og skole. Uansett hvor lenge de blir, er det viktig å integrere flyktningene i det norske samfunnet. Noen av dem som kommer, kan også velge å bli. Alle trenger en innføring i norsk språk og samfunnsliv, et sosialt nettverk og arbeid.

For å kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag må vi det neste tiåret, skape om lag 20 000 arbeidsplasser i Innlandet. For å realisere denne ambisjonen - trenger vi folk i arbeid. Både privat og offentlig sektor i Norge har et stort behov for arbeidskraft, og flere bransjer rapporterer om stor mangel på folk. Mange av flyktningene som kommer, vil ha kompetanse norsk arbeidsliv trenger. I noen tilfeller kan de tilføre noe helt nytt, og ser muligheter der ingen har sett dem før. Flere innvandrere velger å bli gründere og starter egen bedrift. De skaper nye arbeidsplasser og verdier.

Derfor ønsker vi at alle som kan og vil jobbe, bør få mulighet til det. Flyktningene blir integrert og får bidra med sine ressurser, og virksomhetene får besatt ledige jobber og kan utføre og produsere mer. I sum øker deltakelsen og verdiskapingen i samfunnet. Derfor må vi sørge for at flest mulig får fotfeste i arbeidslivet. For partene i arbeidslivet er det samtidig viktig at flyktningene kommer inn i skikkelige jobber, uten å bli utsatt for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi skal hjelpe flyktningene inn i arbeidslivet, men kan ikke risikere at de utnyttes av useriøse aktører.

Flere av de flyktningene som kommer hit først, kan også bli en ressurs i kommunenes integreringsarbeid. De kan bidra med å bistå andre flyktninger tidlig inn i mottaksapparatet, i barnehager og skoler, og i gang med språkopplæring.  Det krever at de første flyktningene får rask innpass og veiledning inn i arbeidslivet. Vi trenger blant annet en hurtigordning for godkjenning av kompetanse og utdanning. For å få dette til må alle involverte være fleksible for å finne gode løsninger. Det er helt avgjørende å få på plass et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører, for et best mulig og helhetlig system for mottak og integrering. Ansvaret for at samarbeidet skal fungere er selvsagt likelig fordelt mellom offentlig og privat sektor.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå satt ned en arbeidsgruppe av medlemmer fra NAV, integreringsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Gruppen bør særlig se på hvordan vi legger til rette for rask bosetting, kompetansekartlegging og sysselsetting. Disse tingene henger nøye sammen: For eksempel bør man se bosetting i sammenheng med lokale behov i arbeidsmarkedet.

Mennesker på flukt er ikke bare ofre for krigshandlinger, maktmisbruk og overgrep. Mennesker er også vår viktigste ressurs. Uansett hvor kort eller langt oppholdet er: De som kan, bør få komme inn i arbeidslivet så snart de er klare for det.

Dette er vår verden, sammen kan vi skape en bedre morgendag og sammen skal vi finne veien gjennom en uforutsigbar tid. Et samlet norsk arbeidsliv står klart til å bidra.