Nå nedsetter vi også et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gjennomgå fastlegeordningen og foreslå målrettede og effektive tiltak.

Uansett hvor jeg går hører jeg fagfolk og pasienter som snakker om krisen i fastlegeordningen. Folk, fastleger og kommuner er veldig utålmodige, og det har de all grunn til å være. Forrige regjering klarte ikke å redde fastlegeordningen og nå står mer enn 175 000 innbyggere uten fast lege.

Det er alvorlig.

Vi deler utålmodigheten til pasientene, fastlegene og alle som er opptatt av denne hjørnesteinen i vår felles offentlige helsetjeneste.

Vi har allerede tatt flere grep for å skape en fastlegeordning som bidrar til at det ikke er størrelsen på lommeboken som avgjør hvilken helsehjelp man får. Regjeringen har allerede gitt mer penger for få flere leger til å starte og fullføre spesialistutdanning i allmennmedisin. Vi har også satt av penger for å støtte kommuner som sliter med å rekruttere leger til legevakt og jobber med å redusere byråkratiet i fastlegenes arbeidshverdag.

Men det er ikke nok. Allerede i statsbudsjettet for 2023 skal vi ta grep med friske midler, slik at våre innbyggere skal ha en fastlege å gå til. Ett statsbudsjett vil imidlertid ikke være nok for å løse utfordringene. For å lykkes må vi slutte å flikke på noe som ikke fungerer, og heller gå grundig til verks for å finne løsningen. Derfor setter vi ned et ekspertutvalg som skal anbefale tiltak og grep som ser på finansiering og organisering, slik at unge nyutdannede leger vil bli fastleger, samtidig som vi lemper på arbeidsmengden til de som allerede er fastleger. Det ber fagfolk oss om å gjøre.

Ekspertutvalget skal levere sine første forslag før jul og endelige vurderinger i midten av april 2023. Det er bredt sammensatt med medlemmer som vet hvor skoen trykker, har kunnskap om feltet og vet hvordan by- og distriktsutfordringer i fastlegeordningen faktisk er.

Ekspertutvalget skal blant annet gi regjeringen konkrete endringsforslag om både organisering og finansiering, endringer i legevaktsordningen for å redusere vaktbelastningen på den enkelte lege og vurdere om det er oppgaver som kan løses av annet personell under ledelse av fastlegen eller tas ut av ordningen. Endringer i kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i utdanningsløpet for spesialisering skal også sees nærmere på. Regjeringen vil ta stilling til anbefalingene og foreslå nødvendige tiltak overfor Stortinget fra 2024 og framover.

Vi vet det haster. Samtidig skal vi vokte oss vel for å ødelegge det som fungerer godt. Tiltakene vi skal sette inn må treffe målrettet og løse de faktiske utfordringene. Det krever kloke vurderinger og god involvering av partene.

Vi vil ta tydelige grep som ruster vår felles helsetjeneste på både kort og lang sikt.