Bondelagets største og viktigste jobb de nærmeste månedene er å få til et stortingsvedtak om et nytt inntektsmål for landbruket.

I regjeringsplattformen er vi lova en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Den planen må oppfylles - nå er vi utålmodige!

Bønder må ha mulighet til å ha en inntekt som andre. De fleste er enige i at vi bønder bør få en rettferdig betaling for maten vi produserer.

Men hvor mye tjener egentlig en bonde? Vi har hatt et system der vi sammenligner inntekta fra år til år, men vi beregner ikke hvor mye en bonde tjener i forhold til andre. Dette skal nå endres.

Et ekspertutvalg, kalt Grytten-utvalget, skal levere sin rapport 1. oktober. Den viktigste jobben for utvalget er å finne en metode for å kunne sammenligne næringsinntekt i jordbruket med lønnsinntekter, men utvalget skal også finne måter å tallfeste andre ting, som avkastningskrav på egenkapital og hvordan jordleie og melkekvoteleie skal håndteres i beregningene.

Grytten-utvalget er viktig. Vi er avhengig av å kunne måle nivået på inntektene i landbruket dersom vi skal kunne måle hvor stort inntektsgapet er. Likevel, uansett hva Grytten-utvalget sier om målemetoder, er det et stortingsvedtak om inntektsopptrapping som vil avgjøre om det blir gode jordbruksoppgjør framover.

Illustrasjonsbilde. Foto: Jonas Oden Ulset

Vi bønder trenger framtidstro og optimisme om vi skal fortsette å produsere trygg norsk mat i en urolig verden.

I vår opplevde vi en enorm støtte og forståelse fra befolkningen og politikerne. Folk forsto at kostnader til å produsere mat er noe annet enn private utgifter.

For bøndene handlet det om å kunne gå med overskudd i det hele tatt, slik at det kunne bli noen inntekt til familien. Vi i Bondelaget opplevde å få gjennomslag for tilleggsforhandlinger, strømstøtte og et jordbruksoppgjør som ga kostnadsdekning og mulighet for inntektsvekst.

Den gryende optimismen fikk vanskelige levekår. Kostnadene fortsetter å øke. Prisveksten for forbrukere er beregnet til 6,7% det siste året, mens bøndenes driftsutgifter økte med 23%. Kostnadene økte umiddelbart, en del av kompensasjonen har blitt utbetalt nå i september. Resten kommer på priser og utbetaling så sent som i februar 2023. Derfor er det ganske skrapa på mange bondekontoer om dagen.

Vi i Innlandet har hatt en god vekstsesong i de aller fleste områdene. Det trengtes og er viktig. Nå trenger bønder å høre at jordbruksoppgjøret i 2022 bare er starten på et videre inntektsløft!

Vi i Bondelaget skal jobbe beinhardt det neste året for å nå våre viktige mål om bedre inntekt til bonden:

  • Et Stortingsvedtak om et nytt inntektsmål på nivå

  • En forpliktende opptrappingsplan

  • Et godt jordbruksoppgjør også i 2023

I det meste av fylket er treskinga i sluttfasen. Det treskes korn som skal bli brød til deg og meg samt mat til dyra våre.

Heldigvis ser det ut til å være gode avlinger og godt høstevær for både korn, poteter, grønt og gras. Dette må vi glede oss over! Vi trenger å produsere mer av vår egen mat her i landet.

Norge trenger bonden, og bonden trenger inntekt!

Kristina Hegge, nestleder i Innlandet Bondelag