Kommunereform:

Jaktretten forblir uendra

Kommunereformen får ingen innvirkning på retten til småvilt- og villreinjakt, slår departementet fast.
Nyheter

I et brev til de fire kommunene Øyer, Gausdal, Lilehammer og Ringebu, skriver avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Torbjørn Lange følgende:

- Når det gjelder konsekvensene av en kommunesammenslåing for retten til jakt i statsallmenninger, vil ikke en slik sammenslåing påvirke retten til villreinjakt eller småviltjakt.

Det var 19. juni i år at de fire kommunene hadde avklaringsmøte med departementet om kommunereform og jakt på statsallmenninger. Svaret kom denne uka.

Annerledes med storvilt

Her gjør departementet klart at Kongelig resolusjon av 24. juli 1964 fremdeles vil gjelde.

- Det følger av denne at spørsmålet om hvem som skal anses som innenbygdsboende blir avgjort på grunnlag av kommunegrensene fra 1956, heter der videre i svarbrevet.

Saken stiller seg derimot annerledes når det gjelder jakt på annet storvilt enn villrein:

"Dersom det ved jakt eller felling av elg, hjort, rådyr, rovvilt og bever er nødvendig å regulere antall jegere, skal det etter forskrift 8. mars 2004 nr. 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning  §3 påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere og jaktlag", heter det i brevet.

Innenbygdsboende

Det har vært adgang til å forbeholde inntil 60% av jakten for innenbygdsboende.

- Når det gjelder hvem som skal anses som innenbygdsboende, har det vært lagt til grunn at dette bestemmes av de til enhver tid gjeldende kommunegrensene. Dette ble i sin tid slått fast av det daværende Miljøverndepartementet. Ved en kommunesammenslåing vil altså alle innbyggere i en ny storkommune etter dette i utgangspunktet bli regnet som innenbygdsboende, skriver Lange.


Sørdalskommunen lagt på is

Det blir inga folkerøysting i januar.

 

Avdelingsdirektøren påpeker videre at det ikke er ønskelig at bekymring for en slik konsekvens av en kommunesammenslåing er "til hinder for fornuftige sammenslåinger".

- Dersom Lillehammer, Øyer, Ringebu og Gausdal kommuner slår seg sammen vil derfor Klima- og miljødepartementet, som ansvarlig departement på dette området, sørge for at kommunene fortsatt kan legge dagens kommunegrenser til grunn, når det gjelder hvem som skal regnes som innenbygdsboende ved jakt på annet storvilt enn villrein, heter det avslutningsvis i brevet.