Ser mot 2046:

Sammen om Vinstras framtid

Fylket og Statens vegvesen skal sammen med Nord-Fron kommune legge planer for utviklingen av Vinstra som tettsted.

Sammen skal de skissere Vinstra som tettsted i framtida: Fra venstre: fylkesordfører Even Aleksander Hagen, ordfører Rune Støstad, direktør i vegavdeling Oppland, Cato Løkken og seksjonsleder utbygging Oppland, Einar fossen – begge fra Statens vegvesen.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Prosjektet har fått navnet ”Vinstra 2046”. Det er året blir det 150 år siden jernbanen kom til Vinstra.

– Det er et symbolsk navn på flere måter. Jernbanen la grunnlaget for utformingen av tettstedet Vinstra, men det tettstedet vi har i dag er noe helt annet enn den gang. Det er framtidas Vinstra vi skal skissere og utforme nå, sier Nord-Frons ordfører Rune Støstad.

Tettstedutvikling

De tre aktørene har lagt 400 000 kroner på bordet, penger som skal brukes over fire år.

I denne perioden vil prosjektgruppa komme opp med flere aktuelle framtidsskisser og visjoner som angår Vinstras framtidige utforming.


Folkemøte om tettstadgater:

Vil ha trafikken gjennom Nedregate

Multiconsult og arkitektane deira går inn for å leie Gudbrandsdalsvegen, dagens E6, og biltrafikken gjennom Nedregate på Vinstra.

 

Representanter fra næringsliv og innbyggere skal også være med i prosjektgruppa.

– Mye vil gå på fortetting, infrastruktur og bruk av areal i sentrumsnære strøk. En del premisser vil vi uansett måtte forholde oss til – slik som nye E6 med innfartsårer, gamle E6, Nedregates beliggenhet, den videregående skolen og etablert næringsvirksomhet. På mange måter blir det en langsiktig arealplan, påpeker Støstad, som ser for seg at det flere ganger undervegs vil bli sendt ut forslag som innbyggerne og næringslivet kan komme med tilbakemeldinger på.


Når baksida blir framsida

Alt blir snudd att og bak når nye E6 åpnes. Det som før var baksida på bygg og anlegg, blir framsida og utstillingsvindu mot ny veg.

 

Raskere saksbehandling

Statens vegvesen ser på en slik arbeidsform som rasjonell og fornuftig.

– I og med at vi nå blir en aktør i den kommunale arealplanleggingen allerede fra starten av, så vil tidkrevende innsigelser kunne bli eliminert, og vi vil få en mer fullstendig plan å sende til godkjenning, sier Ole Einar Fossen og Cato Løkken fra Statens vegvesen.

Fylket ser også et fornuftig tidsperspektivet i denne måten å drive planarbeid på.

– Vi har som intensjon at alt planarbeid skal gå raskere. Når kommune, fylke og stat setter seg ned rundt samme bord som innbyggere og næringsliv, så vil vi utvilsomt få fortgang i saksbehandlingen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.


Bygger hotell i Lomoen

Utstillingsplassen eiendom bygger hotell i tilknyting det vegvesenet meiner blir Norges finaste vegsørvisanlegg.