Fylkesmannen anmeldt for lovbrudd

Nord-Fron bonde og småbrukarlag anmelder Fylkesmannen til politiet etter rovdyrangrep i helga.

Bildet er av en ulv fotografert i Øldalen i Nord-Fron i 2013.   Foto: Ole Kristian Brandvold/arkiv

Nyheter

Nord-Fron bonde- og småbrukarlag anmeldte i dag Fylkesmannen i Oppland for brudd på rovdyrforliket.

– I løpet av uke 23 ble det observert ulv flere ganger i Nord-Fron kommune, og det ble søkt om fellingstillatelse fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. Dette ble avslått av Fylkesmannen. Søndag 12. juni 2016 blir minst 10 sau drept av ulv på Kvamsfjellet i Nord-Fron. SNO bekrefter også at det er ulv som har forvoldt voldsom skade med døden til følge hos beitedyra, skriver Nord-Fron bonde- og småbrukarlag i en pressemelding.


Ulven herjer

På Kvamsfjellet dreper og herjer en ulv i saueflokkene.

 

– Trenerer og motarbeider

Oppland er beiteprioritert område. Det betyr at det ikke skal være ulv her i beitesesongen.

– Fylkesmannen trenerer og motarbeider etter vårt syn lov og forskrift, hevder småbrukarlaget.

Lensmannen etterforsker

De peker på punkt 2.2.19 i rovdyrforliket, der det heter: 

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

Støstad ber om ministerhjelp:

- Situasjonen er uakseptabel

Det uttaler ordfører Rune Støstad. Han mener fellinsgstillatelsen på ulv kommer for sent.


– Vi har nå bedt lensmannen i Midt-Gudbrandsdal om å etterforske saken, opplyser Vemund Hagen i Nord-Fron bonde- og småbrukarlag til Dølen.