Ny reguleringsplan

Går for riving

Kulturarvenheten i Oppland fylke vil bevare Amundsen hotell, men kommunen går for riving.

Rives: Den nye reguleringsplanen for «Nordre Byre», medfører at Amundsen hotell blir revet for å gi plass til et leilighetsbygg. 

Nyheter

Det kommer fram i ny reguleringsplan for Amundsen-eiendommen og området omkring, som er utarbeidet av Amundsens nye eiere, Otta-selskapet Bruvik Utvikling AS. Omreguleringen medfører bygging av inntil 22 leiligheter over tre etasjer pluss kjeller. Fylkesmannen oppfordrer til parkering i kjeller eller integrert i bygningen.

Lokalhistoriker med drømmejobb

Digitaliserer idretten

Per Fredriksen er godt i gang med å digitalisere historien til Kvam idrettslag og Furusjøen Rundt. Og dette er et omfattende arbeid, forteller han.

 

Riving eller bevaring?

Lokale krefter har uttrykt ønske om å bevare Amundsens bygningsmasse for ettertiden , da som en del «Gamlebyen» på Vinstra. Kulturarvenheten i Oppland fylke er av samme oppfatning. De ser på bygningene i området, Amundsen hotell, Byre bad og Gammelbanken, som det gamle kommunesenteret på Vinstra.

«Kulturarv vurderer bygningsmiljøet og de tre bygningene til å ha stor lokalhistorisk verdi, og anbefaler at de reguleres til bevaring. Bygninger som foreslås regulert, kan konverteres til boligformål», skriver Kulturarvenheten i Oppland Fylkesommune i sin uttale til den nye reguleringsplanen.

Men Nord-Fron kommune er av en helt annen oppfatning. De mener Amundsens bygninger, hverken er gamle eller spesielle.

«Det har så vidt vært tatt opp som tema at bygningsmassen på gamle Amundsen hotell burde vært ansett som kulturminne, og ivaretatt for ettertiden. Planfaglig så er en av den oppfatning at disse byggene ikke er så gamle, spesielle eller inngår i et slikt miljø at det vil være riktig å ta vare på dem for ettertiden», skriver rådmannsledelsen i sin planfaglige vurdering til dette temaet.

Utbyggerne, Bruvik AS, påpeker også i en kommentar at: «Bevaring av bygningen Byre bad og Amundsen hotell ikke er praktisk mulig».

Fortau og kryss

Den nye reguleringsplanen inbefatter også området med vegsystem fram til dagens legekontor og tannklinikk.

Der er det nå regulert inn fortau helt fra jernbanebrua og fram til legkontoret, samt at krysset fra nedregate skal justeres for å bedre oversikten. Gangstien langs Laugen som går forbi Amundsen hotell, skal heller ikke komme i konflikt med utbyggingsplanene, i følge utbyggerne, Bruvik Utvikling AS. Den nye reguleringsplanen legges nå ut for offentlig ettersyn.