Vegen snevres inn

Innkjøringslomme fjernes fra gamle E6 på Vinstra.

Innkjøringen til Byrebrya sørfra og med innkjøringsfeltet som blir fjernet. Bak autovernet på høyre side går dagens gangveg og undergang. 

Nyheter

Innkjøringslommen fra gamle E6 inn på Byrebrua over til Lomoen, skal fjernes. Dermed reduseres det fra tre til to kjørefelt.


Fjerner kunstverket av sikkerhetsmessige årsaker

Hærverk og dårlig sikring er årsaken.

 

Frykter trafikkfelle

På facebooksiden "Vi som vil beholde gamle E6 gjennom Fron i dagens standard med gulstripe", har flere uttrykt stor frykt for at fjerningen av innkjøringslommen vil gjøre dette til et trafikkfarlig punkt.

 Spørsmålet mange stiller seg er hvorfor det er nødvendig å bygge gangveg og fortau med  mjuke trafikanter inn i trafikkbildet på dette punktet, så lenge det allerede ekisterer adskilt gangveg ved siden av med egen undergang. Denne undergangen med tilhørende infrastruktur, har fungert siden Byrebrua ble åpnet i 1986.


Universell utforming

Statens vegvesen (SVV) begrunner innsnervingen med at det må gjøres plass til eget gangfelt og fortau, fordi eksisterende gangveg til undergangen ikke er universelt utformet med tanke på mjuke trafikanter - den er for bratt.

- Eksisterende gangveg og undergang vil bli værende som den er og kan fortsatt benyttes av mjuke trafikanter. Den nye gangvegen med universell utforming, er til for de som vil eller må bruke den, sier kommunikasjonsrådgiver i SVV, Eli Ramstad. Hun påpeker at alle undergangene i de berørte tettstedene vil bli stående og kunne brukes som før.

SVV, mener forøvrig at innsnervingen ikke vil medføre trafikkfare, ettersom trafikkmengden er redusert og fartsgrensen i dette området er satt ned til 40 km/t.