Brøt god presseskikk

Dølen ble i august klaget inn for Pressens faglige utvalg (PFU) av Hanne Hvattum på punkt 4.14, 3.2, 4.1, 4.3 og 4.16 i Vær Varsom-plakaten. Dølen ble felt på punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse). Her følger hele PFUs uttale:
Nyheter

Klagen gjelder to artikler og én redaksjonell kommentar i Dølen, publisert på nett og papir. Én artikkel omtalte at et beitelag klaget på godkjenningen av et nytt hyttefelt, ettersom kommunens saksbehandler i saken var blitt funnet inhabil på grunn av eierinteresser. Den andre artikkelen omtalte at samme saksbehandler, som er kommunens avdelingsleder for plan- og byggesaker, hadde oppført et tilbygg privat før alle nødvendige tillatelser forelå. I lys av artiklene drøftet redaktøren betydningen av tillit til det offentlige i en kommentar.

Klager er den omtalte avdelingslederen. Hun mener at omtalen inneholdt feil om hennes eierinteresser, om hennes rolle i saksbehandlingen av hyttefeltet og om omstendighetene rundt det private tilbygget. Hun anser deler av omtalen som aggressiv, og er kritisk til at Dølen publiserte bilder av eiendommen hennes. I tillegg reagerer hun på at Dølen slapp til leserkommentarer som klager oppfatter som til dels sjikanerende. Endelig er klager kritisk til at hun ikke fikk adgang til samtidig imøtegåelse i artikkelen om hennes inhabilitet. Klager viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, 4.1, 4.3, 4,14 og 4.16.

Dølen avviser å ha brutt god presseskikk og kan ikke se at publiseringene inneholder faktafeil. Redaksjonen mener at omtalen er saklig og nøktern. Etter Dølens oppfatning utløste ikke artikkelen om klagers habilitet, retten til samtidig imøtegåelse fordi det for lengst var konkludert med at klager var inhabil og spørsmålet om habilitet ikke var sakens kjerne, men snarere dannet en bakgrunn for beitelagets klage på kommunestyrets vedtak.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan ikke se at Dølen gikk lenger i sin omtale av inhabilitetssaken, enn hva kommunale sakspapirer og faktiske forhold ga dekning for. PFU registrerer at klager mener det er feil at hun har en «stor» eierandel og kan få en «betydelig» økonomisk fordel av kommunens vedtak. Hva som kvalifiserer som stort og betydelig, kan diskuteres, men PFU mener ikke at fremstillingen brøt med VVPs punkt 3.2 om kontroll av opplysninger. Det fremgikk også at dette var beitelagets formuleringer, ikke avisens egne.

Utvalget forstår at klager opplevde det belastende at Dølen omtalte det private tilbygget klager hadde oppført uten alle nødvendige tillatelser, spesielt siden saken ble omtalt samtidig med inhabilitetssaken. Utvalget mener likevel at klagers stilling i kommunen gjorde det journalistisk relevant og presseetisk akseptabelt å omtale forholdet. Tittelen «Bygde utan løyve» er forenklet, slik titler ofte er, men ikke direkte feilaktig. Det fremgikk av brødteksten at klager hadde fått byggetillatelse fra kommunen, men ikke fra nasjonalparkstyret. PFU finner heller ikke at bildebruken eller leserkommentarene innebar brudd på god presseskikk.

Etter hva utvalget kan se, er det uomstridt at det ble begått saksbehandlingsfeil knyttet til klagers habilitet i juni 2017. PFU registrerer imidlertid at Dølen også satte et kritisk søkelys på klagers rolle i saken om hyttefeltet etter juni 2017. Utvalget oppfatter at Dølen pekte på faktaopplysninger i kommunale sakspapirer og slik stilte spørsmål ved om klager har vært for tett på saksbehandlingen også i denne perioden. Dette var Dølen i sin fulle rett til å gjøre, men PFU mener at presentasjonen av disse opplysningene kombinert med beitelagets påstand om «grov kommunal saksbehandlingsfeil» innebar en sterk beskyldning av faktisk art som rammet både klager og kommuneledelse. Videre merker utvalget seg at klager mener det finnes opplysninger som kunne ha nyansert fremstillingen. Disse opplysningene fikk aldri klager anledning til å bringe inn i omtalen ettersom hun ikke fikk adgang til samtidig imøtegåelse, jf. VVPs 4.14. Dette mener utvalget var et brudd på god presseskikk, selv om kommunalsjefen fikk imøtegå beskyldninger på vegne av kommunen i artikkelen.

Dølen har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.