Villreinflokker bruker gradvis mer og mer av Sødorpfjellet

Vinnreinutvalget for Rondane Nord, konkluderer med gradvis økt bruk av sørlige areal på Sødorpfjellet

Her ser du hvor villreinflokkene observeres på Sødorpfjellet og Tjønnseterfjellet. Blå prikker er flokker på over 50 dyr. 

Nyheter

Feltarbeidet med telling og registrering av villrein i området Gråhø/Tjønnseterfjellet, er utført av Villreinutvalget for Rondane Nord i samarbeid med lokale registratorer. I 2018 ble det gjort 46 observasjoner av villrein i dette området - da i løpet av 53 observasjonsturer. Gråhå/Tjønnseterfjellet var tidligere kategorisert som "observasjonområde" for villrein, men er i den nye regional plan for Rondane og Sølnkletten kategorisert som "nasjonalt villreinområde".


Felte under halvparten av villreinkvota

Villreinjakta i haust tok ut 49 prosent av kvota i Rondane og 35 prosent i Sølnkletten.

 

Flest reinsbukker

Den første observasjonen ble gjort 14. april i år, og den siste den 7. september. Den  siste observasjonen var en bukkeflokk på åtte. Den største opptelte flokk var på rundt 85 dyr. Totalt sett viser det seg at villreinen bruker området på Sødorpfjellet og Tjønnseterfjellet fra tidlig om våren til brunsten kommer igang utpå høsten. Ut ifra observasjonene gjort av villreinens arealbruk i perioden 2012 til 2018, konkluderer Villreinutvalget med gradvis økt bruk av området Grønnfjell/Kvarvet og mindre bruk av området nord for Gravdalsfjella de siste fire åra. Undersøkelsene av villreinens arealbruk av området har pågått siden 2007, og den vil fortsette i åra framover for å gi data om hvordan både naturgitte og menneskeskapt inngrep også påvirker villreinens arealbruk i Frons-kommunene.


Reagerer på brøyting av Per Gynt seterveg:

Loggfører reinens trekk forbi hytta: - Hvem skal tale reinflokkens sak?

Det lurer Marit Synnøve Mork på. Hun har hytte på Kvamsfjellet, og opplever de som forvalter området som litt bakpå når det gjelder vern.

 

Fant også fortidsminner

Registratorene som har utført feltarbeidet har i løpet av denne perioden også dokumentert flere ukjente fortidsminner i det samme området. Det er funnet 4 fangstgroper i Fremre Fiskdalen, 4 i Gravdalsmunningen, samt 1 fangstgrop ved Skarven og 2 ved Fjelltjøinn.