UDI svarer på reaksjoner vedrørende mulig asylmottak på Per Gynt Lodge i Ruste

Regiondirektør i UDI, Belèn Vinuesa Birkenes, har sendt følgende brev til Dølen vedrørende botilbud for beboere med særskilte behov:
Nyheter


Søker om asylmottak for truende/voldelige asylsøkere

Per Gynt Lodge har varslet Nord-Fron kommune om at de søker UDI om drift av asylmottak.

 

Botilbud for beboere med særskilte behov

Dølen skriver at en potensiell driftsoperatør har varslet kommunen om at de vil levere inn et anbud om drift av boliger for beboere med særskilte behov i Nord-Fron.

Når et lokalsamfunn får en slik melding, vil det alltid vekke en viss usikkerhet. Dette skjønner jeg godt og vi opplever det ofte når naboer for første gang hører om et slik tiltak.

La meg først si at anbudskonkurransen går fram til 25. januar og først da blir det avklart hvem som har levert inn anbud. Deretter kommer UDI til å bruke et par måneder for å vurdere tilbudene før vi inngår kontrakt med det beste. I denne perioden vil vi besøke de stedene som er kvalifisert og ha en god dialog med kommunen og den potensielle driftsoperatøren.

Ufortjent rykte

I forrige anbudsrunde fikk de om lag 15 beboerne et ufortjent dårlig rykte. Noen svært få av dem hadde en utagerende oppførsel, men var ikke til skade for andre personer. Det er selvsagt uheldig og kan virke skremmende. Men lokale medier blandet dette sammen med oppførselen til andre beboere i kommunen som bodde i disse boligene fra før av, slik at leserne fikk et mye verre inntrykk av dem enn sant er.

Hvis naboer eller andre har spørsmål om dette mulige anbudet i Nord-Fron, oppfordrer jeg dem i første omgang til å kontakte aktøren bak for å få mer informasjon om dette.

Nye grep

Vi har i denne anbudskonkurransen satt som krav at de 15-20 beboerne skal fordeles på minst tre bygninger, som skal ligge i én eller to separate kommuner.

Beboerne vil dermed med sine utfordringer og behov få mer ro i hverdagen. Vi setter samtidig høyere krav til minimumsbemanningen i boligene. Dette vil selvsagt bli dyrere, men vi mener det er nødvendig for å få dette på plass.

De fleste som skal jobbe der må også ha miljøterapeutisk bakgrunn og ha erfaring med botrening, selvbildebygging, struktur, konflikthåndtering og livsmestring.

En kjent problemstilling

Så å si alle kommunene i Norge har innbyggere som sliter med rus og psykiatri. Så lenge helsevesenet ikke anser dem som så syke at de må legges inn, må kommunen håndtere dette på best mulig måte - både for dem det gjelder og nabolaget.

I så måte skiller ikke disse 15-20 beboere seg ut. De har krav på et botilbud fra Utlendingsdirektoratet. Istedenfor at de skal bo i et vanlig asylmottak, legger vi oss på samme linje som Kommune-Norge med boliger med høy bemanningsgrad. Kommunen vil få et vertskommunetilskudd for å dekke sine tjenester for disse beboerne.

Hvem er de?

Åtte av beboerne har allerede fått opphold i Norge, men venter fortsatt på kommuner som ønsker å bosette dem. Noen få har enten saken sin til behandling hos UDI, mens resten har fått avslag og skal reise fra Norge.

Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet. Men de fleste beboerne gjør lite ut av seg.

Jeg håper dette gir svar på noe av bekymringen. Hvis vi ender opp med et slikt botilbud i Nord-Fron, vil UDI følge det tett opp med driftsoperatøren og ha samarbeidsmøter med kommunen. Driftsoperatøren skal også ha informasjonsmøte med innbyggerne og ha nær kontakt med naboene.