Avviser klaga til plan- og byggesaksleiar om seterpåbygg

Kan måtte rive påbygg på seter i Frydalen

Avslaget på søknaden om å bygge på eit seterhus i Frydalen landskapsvernområde blir oppretthalde av Miljødirektoratet. Nasjonalparkstyret får sak om kva som skal skje med bygget, som allereie er sett opp.
Nyheter

- Miljødirektoratet tek ikkje klaga til følge. Det er lagt vekt på at nasjonalparkstyret sitt vedtak er i samsvar med retningslinene i forvaltningsplanen og dei faglige uttalene frå kulturminnemyndigheitene, heiter det i vedtaket frå direktoratet.