Avslag på midler til å rive hus i Gardvegen

NVE avslår Nord-Fron kommunes søknad om tilskudd til riving og flytting av hus fra Gardvegen 314.

Rasutsatt boligfelt: Området hart hatt både flomskred og steinsprang, senest i 2016.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Vedtaket begrunnes i at det er mulig å etablere sikringstiltak med et bedre kost/nytte-forhold. NVE har gitt tilsagn om tilskudd til etablering av sikring.


Vil skredsikre Letrudgrenda

Nord-Fron kommune utarbeider detaljreguleringsplan for å sikre Letrudgrenda i Kvam mot ras.

 

Avslag fra NVE

Boligfeltet Letrudgrenda i Nord-Fron kommune har de siste årene vært rammet av flere skredhendelser. Skred AS har utarbeidet faresoner for området samt forslag til sikringstiltak som vil øke sikkerheten for den mest utsatte boligen i boligfeltet. Kommunen søkte om midler fra NVE til å rive det omtalte bolighuset i Gardvegen 314, men NVE ga avslag.


Avventer rassikringstiltak i Letrudgrenda i Kvam

Nord-Fron kommune vil ha svar fra NVE før de iverksetter arbeid med rassikring av boliger.

 

Midler til sikring

NVE mener at sikringen også vil høyne sikkerheten for fem av de andre boligene i feltet. NVE ga tilsagn om tilskudd til gjennomføring av skredsikringen. Kostnadsoverslaget for sikringen var 6 375 000 kr eks. mva. NVE har gitt tilsagn om tilskudd pa 80 % av kostnadene, begrenset oppad til 5 100 000 kr.