Gardsslakt kaller sauebonde og medlem i bonde og småbrukarlaget deling av gardsbruk: - Slipp ungdommen til

Sauebonde i Sør-Vekkom og medlem i sentralstyret i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Kjell Erik Brandstadmoen, liker ikke utviklingen i norsk landbruk.

Kjell Erik Brandstadmoen, medlem i sentralstyret i Norsk Bonde- og småbrukarlag, mener det må legges bedre til rette for at ungdommen kan gå inn i bondeyrket.Brandstadmoen ønsker at de små og mellomstore brukene må få bedre vilkår, om en skal bevare kulturlandskapet.  Foto: Ole Maurits Nybakken

Dagens utvikling går i feil retning, og framtida er ungdommen. Derfor må vi la dem slippe til.

Kjell Erik Brandstadmoen
Nyheter

For det er ungdommen han sikter til, Brandstadmoen, når han sier at de må få slippe til i landbruket. Han følger utviklinga i norsk landbruk med kritiske øyne. Han liker ikke at gardsbruk blir delt opp og solgt bit for bit – gardsslakt som han kaller det.