Ny ordning for vakttelefon ved rovvilthendelser

Fylkesmannen i Innlandet etablerer nå en felles vakttelefon for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

Felles vakttelefon og ny beredskapsordning i håndtering av rovviltsaker i Innlandet. 

Nyheter

Fylkesmannen etablerer en beredskapsordning som er en kombinasjon av de to tidligere fylkesmannsembetenes  rovviltberedskap og tilpasset det omfang og antall saker Innlandet vil ha.

« Ordningen vil gi god tilgjengelighet og ivareta kravet om rask håndtering av skadefellingssøknader og oppfølging i akuttsituasjoner. Det vil bli gitt SMS-varsel til aktuelle kommuner, beitelag mv. ved sikker observasjon av ulv og ulveskade i beiteprioriterte områder, i tillegg til varsling i alle akutte situasjoner der Fylkesmannen gir skadefellinger på freda rovvilt», heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.


Nedgang i antall beitedyr tatt av rovdyr

Det er en nedgang i antall erstattede sau og lam på utmarksbeite fra 2017 til 2018 i Oppland.

 

Vil ha faste rutiner

Fylkesmannen anbefaler at dyreeier har som fast rutine å varsle de andre medlemmene i beitelaget, beitelagsleder og kommunen når Statens naturoppsyn (SNO) har konstatert rovviltskade på husdyr eller tamrein.

«For å bidra til å redusere skadeomfanget ved rovviltangrep, er det viktig at dyreeier/beitelag har gode interne varslingsrutiner for å høyne beredskapen i beitelaget i akutte situasjoner. I tillegg er det viktig å raskt søke selv eller varsle kommunen slik at søknad om skadefelling blir sendt når grunnlaget er tilstede», skriver Fylkesmannen.

For øvrig vil alle skader og rovviltobservasjoner som er undersøkt av SNO være tilgjengelig i Rovbasen - rovbase.no - men oppdateringene der tar noe tid.


Fakta om overvåkningen av brunbjørn i Norge
 • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
 • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
 • Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.
 • Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.
 • Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
 • NIBIO Svanhovd utfører DNA-analyser av de innsamlete prøvene på oppdrag fra Rovdata.
 • I 2016 ble det påvist 125 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.
 

Vakttelefon

 • Telefonnr.: 970 29 840
 • Vakttelefon som gjelder beitesesongen 15. mai – 15. sept.:
  Bemannet 08.00 -21.00 alle dager
 • Vakttelefon 1. januar - 14.mai og 16. september - 23.desember når virksom lisensfelling og kvotejakt:
  Bemannet 08.00 - 18.00 hverdager og 10.00 - 18.00 lørdag, søndag og helligdager.
 • Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap.
 • SMS-varsling når tillatelse til felling er gitt og når skadegjører er felt.
 • SMS-varsling ved sikker observasjon av ulv/første dokumenterte skader av ulv i et beiteområde utenfor ulvesona.
 • SMS-varsling/epost til næringsorganisasjoner/tilgrensende fylkesmenn ved førstegangs dokumenterte observasjon av ulv.
 • Ukentlig nyhetsbrev om rovdyr-/beitedyrhendelser i Hedmark og Oppland.