Lukkede dører under rettssaken

Nord-Gudbrandsdal tingrett har bestemt at rettssaken etter drapet på Vinstra skal gå for lukkede dører.

Sør Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer.   Foto: Terje Pedersen

Nyheter

Kjennelsen kom torsdag. Tingretten har bestemt at dørene lukkes under rettssaken der en nå 17 år gammel gutt, drepte ei 16 år gammel jente fra Vinstra. Pressen får derimot være tilstede, men med delvis referatforbud.

Det er med bakgrunn i den tiltaltes unge alder at dørene er bestemt lukket under hovedfohandlingene.


Over 30 personer skal vitne i drapssaken

Førstkommende mandag starter rettssaken etter knivdrapet på Vinstra i oktober i fjor. Mer enn 30 personer skal forklare seg i løpet av rettssaken.

 

Skal vare i to uker

Det var tiltaltes forsvarer, Nora Hallén, som begærte lukkede dører for hele hovedforhandlingene.

Også bistandsadvokat for de etterlatte, advokat Nina Braathen Hjortdal, begjærte delvis lukka dører.

Bistandsadvokat for de fornærmede, advokat Øistein Skurdal, begjærte lukkede dører for hele hovedforhandlingene.

Norsk Redaktørforening kom med bemerkninger til saken på vegne av pressen. De påpekte medias viktige rolle i å bringe fram informasjon av allmenn interesse. De argumenterte også for at pressen, om dørene lukkes, likevel burde få være tilstede, om enn med referatforbud. De presisterte også at pressen, som alltid, er bundet av Vær Varsom-plakaten og interne retningslinjer for god journalistikk.

Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, mente også at vilkårene for lukking av dørene var oppfylt, men han støtta også pressens begjæring om å følge rettssaken. Han viste blant annet til at saken har stor samfunninteresse.

Nær familie og venner av tiltalte, etterlatte og fornærmede som partene tillater kan være til stede, gis anledning til å være til stede. I tillegg til pressen.

Rettssaken, som skal gå i Sør-Gudbrandsdal tingrett, starter mandag 17. juni, og er beramma til å vare i to uker.

Dette er i hovedsak hva retten skriver i sin vurdering:

Denne saken har påkalt stor presseoppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, og omhandler forhold som offentligheten åpenbart har interesse i å få opplysninger om. De senere år har det vært flere tilfeller der barn har drept barn, og det er således et tiltagende samfunnsproblem som pressen har en sentral rolle i å legge til rette for en opplyst samfunnsdebatt om - slik aktor påpeker.

De opplysninger som retten er kjent med har kommet ut i pressen, har vært hentet fra offentlig tilgjengelige fengslingskjennelser og bevisoppgaven som foreligger. Retten har forståelse for at det for tiltalte er en ekstra påkjenning å få slik negativ eksponering, men kan ikke se at det i en slik sak som denne kan være et avgjørende argument for at offentlighet ikke skal få nærmere innblikk i saken. Pressen har så vidt retten vet, ikke identifisert tiltalte, og det forutsettes at det heller ikke gjøres fremover grunnet at han er mindreårig og således har et særskilt vern med henblikk på senere re-integrering i samfunnet mv. Videre legger retten til grunn at pressen viser tilbørlig hensyn til sakens spesielle karakter, tiltaltes alder og helsesituasjon, samt etterlattes og fornærmedes behov for vern av privatliv, ved omtale av saken.

Etter en samlet vurdering av hensynet til tiltalte og de øvrige involverte parter sett opp mot pressens legitime behov for tilstedeværelse, har retten kommet til at pressen får være tilstede under hele hovedforhandlingen, jf. domstolloven $ 127. Pressen vil med det få innblikk i det samlede bevisbildet, og ha et langt bredere grunnlag å bygge sin dekning på enn ved bare å få tilgang til utvalgte deler av forhandlingene med den følge det kan få for at saken får en skjev fremstilling utad. For at omfanget av presse ikke skal bli for stort og for å hindre unødig forstyrrelser under hovedforhandlingen, vil det også bli lagt opp til overføring av lyd og bilde til et tilstøtende rom for de pressefolk som måtte ønske å benytte denne muligheten som et supplement til å følge saken fra hovedrettssalen.

Pressen får videre referatforbud i medhold av domstolloven $ 129 annet ledd bokstav b under fremleggelse av de sakkyndiges erklæringer (f. også straffeprosessloven g 161a fierde ledd) og vitneførsel knyttet til taushetsbelagte opplysninger, med mindre partene gir samtykke til offentlig gjengivelse. For vitneførsel knyttet til mindreårige, henstilles det til at pressen viser særlig hensyn til deres alder ved offentlig gjengivelse fra deres forklaringer.

Pressen har bedt om innsyn i de begjæringer som er fremsatt om lukkede dører. Behandling om lukking skal skje, føres for lukkede dører etter domstolloven $ 124 annet ledd også når avgjørelsen treffes basert på skriftlige begjæringer og ikke muntlige forhandlinger som her. Offentligheten har således ikke krav ph å få fremlagt de dokumenter som behandles for lukkede dører med mindre partene selv har samtykket i at det kan gjøres, noe de ikke har i foreliggende tilfelle. Retten har imidlertid fremhevet de overordnede argumenter som ligger til grunn for begjæringene uten å gå i dybden, og hensynet til at offentligheten år tilstrekkelig kunnskap til å vite hva retten bygger sin avgjørelse på anses dermed oppfylt.