Aktor: - En grotesk og hjerteskjærende sak

Hovedforhandlingens siste dag er satt av til prosedyrer. Påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring for 17-åringen i 12 år, med en minstetid på åtte år.

Gjennomgang: Sisite dag av rettssaken startet med aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, sin prosedyre.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Fredag avsluttes hovedforhandlingene etter knivdrapet på Vinstra 31. oktober i fjor. Dagen er satt av til partenes prosedyrer i saken. Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, startet sitt innlegg med å presentere påtalemyndighetens konklusjon.

- Påtalemyndigheten mener tilregnelighet er bevist, og det vil derfor legges ned påstand om straff, i form av forvaring i 12 år, med en minstetid på åtte år.

Videre gis det fradrag for tida tiltalte har sittet i varetekt og inndragelse av to kniver, opplyser aktor.


Far til den drepte jenta: - Vi har grått i sju måneder

Den åttende dagen i retten starta med den drepte jentas far sitt vitnemål. Resten av dagen er satt av til de sakkyndiges vurdering.

 

- En grotesk sak

- Det er ikke tvil om hva tiltalte har gjort, og dersom dere finner ham tilregnelig, så handlet han med forsett, og er skyldig. Det følger av det han har sagt, at han mente å drepe (jentas navn) og mente å stikke (fornærmedes navn). Det følger også av bevisene i saken, sa Jordet, henvendt til meddommerne i saken.

Aktor gikk gjennom drapsdagen kronologisk, basert på informasjonen som har kommet fram gjennom avhør og underveis i rettssaken.

- Dette er en grotesk sak, og en hjerteskjærende sak. Det kan kanskje være naturlig å helle mot at en slik handling må være gal manns verk. Det kan være fristende å tenke sånn, men slik skal en ikke tenke. Det er ikke sånn at alt vi ikke kan forstå er straffri galskap.

Tingrett: Hovedforhandlinga har gått i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer.  Foto: Silje Josten Lien

Han understreket så at det er viktig at dommerne gjør en «kjølig og nøktern vurdering av bevisene» og bruker «godt folkevett».

Dommer Ingulf Nordahl spurte aktor om han mente retten må ta stilling til diagnosen, noe Jordet avkreftet.

- Dere skal ta stilling til om han var tilregnelig på drapstidspunktet, svarte han.

Aktor mener tiltalte var rasjonell, både under planlegginga og gjennomføringen av drapet. Han peker på at 17-åringen husker det som skjedde drapsdagen, at han gjorde rasjonelle valg underveis, samt at han ikke har forklart seg om positive symptomer på psykose.


Fikk se voldsfilm i fengsel - som så ble fjerna

Tirsdag forklarer familiemedlemmer og fagfolk seg for retten. To fengselsbetjenter fortalte om en innsatt med stor interesse for film og TV.


Spørsmålet om forvaring

17-åringen står tiltalt for to forhold; drapet på den 16 år gamle jenta og for å ha påført en annen grov kroppsskade. I tiltalen var det lagt til grunn at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Jordet viste i retten til flere drapssaker der tiltalte har vært mindreårig når hendelsen fant sted. Maksimumsstraffen for drap gjort med forsett er 21 års fengsel, minstetida er åtte år. Når den tiltalte er mindreårig skal straffen reduseres.

- Fengselsstraff vil ikke være tilstrekkelig i denne saken, sa Jordet, da han tok fatt på spørsmålet om forvaring.

Som grunnlag, trakk han fram to dommer fra Høyesterett, der gjerningspersonene var mindreårige på gjerningstidspunktet og ble dømt til forvaring. I straffelovens kapittel om forvaring, står følgende om denne typen straff for mindreårige:

«Er siktede under 18 år, kan forvaring ikke idømmes, med mindre det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter.»

- Det jeg mener utgjør det helt ekstraordinære, er etter mitt skjønn den svært store og langvarige voldsinteressen, sa Jordet.

- Det overlates til rettspraksis å definere, og det foreligger kun to dommer. Derfor blir det opp til retten å ta stilling til om forholdene i denne saken er helt ekstraordinære.

- Langvarig voldsinteresse

Onsdag la de rettssakkyndige, psykiatrispesialist Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata, fram sin vurdering av 17-åringen. I sin andre tilleggserklæring konkluderte de med at tiltalte var tilregnelig, ikke psykotisk, da drapet ble begått.

Tørrissen understreket at det har vært sterk tvil i saken, og at det dermed blir opp til retten å konkludere i dette spørsmålet. Ved tvil, skal de sakkyndige konkludere negativt, i henhold til retningslinjene de jobber etter. Det betyr at de skal lande på «tilregnelig».

De sakkyndige mente også at det er forhøyet fare for at 17-åringen vil kunne begå nye straffbare handlinger av alvorlig karakter, at han vil trenge behandling over lengre tid og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset.

Krav om økt erstatning

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal prosederte på konsekvensene hendelsen har hatt for de etterlatte.

- Det økonomiske i en slik sak framstår som absolutt uvesentlig for mine klienter, et tap som aldri kan kompenseres.

Hun sa så at det kan bli aktuelt med et erstatningskrav på et seinere tidspunkt, før hun ytra ønske om at erstatningen til foreldrene økes fra opprinnelige 200 000, til 350 000 for mor og 300 000 for far. Bistandsadvokaten argumenterte også for at søsknene har krav på erstatning, som følge av at de begge er påført skade etter hendelsen, men at dette settes etter rettens skjønn.

I tillegg kommer ulike utgifter familien har hatt, som kan knyttes til hendelsen.

- Tiltalte har utvist tilstrekkelig forsett til å bli erstatningsansvarlig, sa Øystein Skurdal, bistandsdavokat til den fornærmede mannen.

Han lar det være opp til rettens skjønn å fastlegge erstatning, men mente den bør ligge et sted mellom 100-150 000 kroner.

Samtale: Bistandsadvokatene Nina Braathen Hjortdal og Øystein Skurdal fremmet krav på vegne av sine klienter, henholdsvis de etterlatte og den fornærmede.  Foto: Silje Josten Lien

Tiltaltes mor: - Jeg tenkte at han ikke passet helt inn

Åtte vitner, herunder medelever og lærere skal forklare seg fredag. Først ut av tiltaltes mor.

 

Storesøster: - Det er vanskelig å tenke så mye som en dag framover

Storesøster til jenta som ble drept på Vinstra fortalte i retten om ei lillesøster som var hennes beste venn.