Forsvarer: - Vilkåret om tilregnelighet er ikke oppfylt

17-åringens forsvarer er ikke i tvil om at han trenger oppfølging innenfor psykisk helsevern og mener han bør slippe erstatningsansvar.

Påstand: Forsvarer Nora Hallén la ned påstand om at klienten idømmes tvunget psykis helsevern, slik at han kan behandles.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- I denne saken er det tilstrekkelig tvil om tilregnelighet, og det skal komme tiltalte til gode. Vilkåret om tilregnelighet kan ikke ses oppfylt i denne saken.

Den siste dagen av hovedforhandlingen i Sør-Gudbrandsdal tingrett var satt av til partenes prosedyrer. Forsvarer Nora Hallén starta sin prosedyre med å understreke viktigheten av at retten ikke lar seg påvirke av følelser og reaksjoner, i en sak som har fått mye oppmerksomhet.

Tidligere fredag la aktor Jo Christian Jordet ned påstand om forvaring for tiltalte i 12 år, med en minstetid på åtte år. Fredag avsluttes hovedforhandlingene etter knivdrapet på Vinstra 31. oktober i fjor.


Den drapstiltalte 17-åringen erkjente ikke straffskyld

Den 17 år gamle gutten som er tiltalt for drap og grov kroppsskade på Vinstra i fjor, erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet mandag.


Opptatt av ny vurdering

Hallén påpekte, da hun tok fatt på de sakkyndiges vurdering, at de sakkyndige og retten skal anvende ulike beviskrav. Hun mener tvilen de sakkyndige utviste gir grunn til vurdere spørsmålet om tilregnelighet.

Onsdag la de rettssakkyndige, psykiatrispesialist Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata, fram sin vurdering av 17-åringen. I sin andre tilleggserklæring konkluderte de med at tiltalte var tilregnelig, ikke psykotisk, da drapet ble begått.

Tørrissen understreket at det har vært sterk tvil i saken, og at det dermed blir opp til retten å konkludere i dette spørsmålet. Ved tvil, skal de sakkyndige konkludere negativt, i henhold til retningslinjene de jobber etter. Det betyr at de skal lande på «tilregnelig».

Rettssalen: Hovedforhandlinga har pågått i Sør-Gudbrandsdal tingrett i to uker.  Foto: Silje Josten Lien

Hallén var opptatt av skiftet de sakkyndige gjorde, fra den første vurderinga, som sa at tiltalte ikke var tilregnelig, til å lande på det motsatte, uten en forankring i nye bevis.

- De sakkyndige i denne saken er jo uenige med seg sjøl. Det i seg sjøl, mener jeg er en tilstrekkelig tvil til at vilkåret om tilregnelighet ikke er oppfylt.

Det første inntrykket av tiltalte er det mest valide, anførte hun, der de fant ham med ralitetsbrist (personen mangler realitetsinnsikt, som følge av psykisk sjukdom, journ. anm.) og svært sjuk.


Far til den drepte jenta: - Vi har grått i sju måneder

Den åttende dagen i retten starta med den drepte jentas far sitt vitnemål. Resten av dagen er satt av til de sakkyndiges vurdering.


- Fortsatt gjentakelsesfare

For å bli dømt til tvunget psykisk helsevern, er det et tilleggsvilkår om gjentakelsesfare.

- Jeg vil ikke bestride at vilkårene om gjentakelsesfare er oppfyllt på nåværende tidspunkt, sa Hallén, og understreket at klienten fortsatt er tidlig i et behandlingsløp.

- Det klart viktigste er å få fortsatt psykiatrisk behandling, det er det viktige, og så må man vurdere når det er grunnlag for et eventuellt opphør av reaksjonen.

Til aktors påstand om forvaring, sier hun at hun åpenbart er uenig i at vilkåret er oppfyllt.

- Vi utelukker ikke at (tiltaltes navn) har en schizofreni-lidelse, og man risikerer mye om det ikke behandles. Barn skal kun helt unntaksvis dømmes til forvaring. Det har kun skjedd to ganger før, og der har dere hørt av påtalemyndigheten at det har vært en lang historikk med vold i begge sakene, sa hun, og viste til aktors henvisning til to Høyesteretts-dommer tidligere fredag.

- Urimelig at han skal betale erstatning

Hva gjelder erstatningsspørsmålet, mener Hallén det er urimelig at klienten, som er mindreårig og har begrensa økonomisk evne, samt vil være under behandling i lengre tid, skal betale oppreisning og erstatning.

- Jeg legger ned påstand om at (tiltaltes navn) overføres til dom innen tvunget psykisk helsevern, frifinnes for krav om erstatning og oppreisning og for øvrig anses på mildeste måte.

Dommer Ingulf Nordahl informerte avslutningsvis om at det vi ta tid før en dom i saken foreligger.

- Dette blir, uten tvil, en krevende dom å skrive, og jeg vil derfor ikke anslå hvor lang tid det vil ta.


Jentas mor: - Det er vanskelig å puste og å stå på føttene

Onsdag skal sju vitner forklare seg for tingretten. Først ut var moren, som ble vitne til drapet.