Innsigelse mot Gudbrandsdal Energi Nett sitt trasevalg av ny kraftledning

Sør-Fron og Ringebu kommuner krever ny trase for ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss – Ringebu.

Ny trase: Rød linje viser nytt traséalternativ utformet av kommunene i fellesskap for å imøtekomme hverandres interesser. Alternativ 2 fra Sør-Fron transformatorstasjon via ny trasé (rød linje) og opp til alternativ 1 videre til Ringebu transformatorstasjon.  

Nyheter

Sør-Fron kommune fremmer innsigelse mot omsøkt alternativ 1 av Gudbrandsdal Energi Nett fra Sør-Fron transformatorstasjon til Ringebu. Ringebu og Sør-Fron kommuner har utformet et nytt traséalternativ i fellesskap som går fra kryssingspunket mot Frya industriområde, men istedenfor å krysse Lågen, fortsetter traséen skrått oppover lia og inn på alternativ 1.