Fylkesmannen skisserer nytt alternativ til kraftline-trasé

Etter å ha fått utsett høyringsfrist, har nå Fylkesmannen i Innlandet uttalt seg om GE sin konsesjonssøknad, og ber om betre utgreiing av skred- og flaumfare. Dei skisserer også ei heilt anna løysing.

Innspel I dag går traseen mellom Harpefoss og Ringebu i dalbotnen, mellom anna med mange kryssingar av Gudbrandsdalslaugen.   Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Fylkesmannens samla gjennomgang og førebelse konklusjon har funne det naudsynt å fremje motsegn.