Seks menn omkom på vegene i Oppland i 2019

Seks av sju personer som omkom i trafikkulykker i Oppland i 2019 var menn. Året før mistet fire mennesker livet i på vegene fylket.

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 30 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. 26 av de 30 var menn.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det viser foreløpige ulykkestall i en pressemelding fra Statens vegvesen, Region øst.


Ein del av regionreformen

7000 kilometer veg over til fylkeskommunen

Etter 125 år under Statens vegvesens venger, skal alle fylkesvegar i nye Innlandet frå 1. januar bli ansvaret til fylkeskommunen.

 

En omkom i Gudbrandsdalen

Seks bilførere og en passasjer omkom i de sju dødsulykkene på vegene i Oppland. Seks av ulykkene skjedde i Vestoppland, mens en omkom i trafikken i Gudbrandsdalen. Ingen mistet livet i ulykker på E6 i Oppland i 2019, mens to mennesker omkom i på rv. 4.

 Snittet for de fem siste årene er 7,4 trafikkdrepte. For ti år siden mistet til sammenligning 10 mennesker livet på vegene i Oppland.

 Fire av dødsfallene skjedde i møteulykker hvor føreren av bilen omkom i 2019. To personer omkom i to utforkjøringsulykker. I den siste ulykken døde en mann i en forbikjøringsulykke på rv. 15 i Vågå.


Dere gambler med liv og død i trafikken, statsråd!

Gunnar Tore Stenseng langer ut mot samferdselsminister Jon Georg Dale og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen etter oppskilting til 90 kilometer i timen gjennom E6-tunnelene.

 

2018 var lavest siden 2002

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 30 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. 26 av de 30 var menn.

  Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid, er viktige årsaker til at tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002 da Stortinget vedtok «Nullvisjonen» om null drepte og hardt skadde på vegene, mener Cato Løkken i Statens Vegvesen.

- Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på rv. 4 og E6, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.


Mann dømt til bot og betinga fengsel for promillekjøring

Midtdølen er nå dømt til atten dagers betinga fengsel og en bot på 45.000 kroner.

 

Viktig trafikksikkerhetsarbeid

Vegvesenet i Oppland har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2020, sier Løkken.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.


Anne anmelder Statens vegvesen: - Jeg kan ikke sitte og se på at dyra skal være utrygge

Status etter sommeren er åtte påkjørsler og fire døde sauer på vegen til Kvamsfjellet. Anne Saglien mener vegvesenet unnlater å gjøre nødvenige tiltak.

 

Lavest siden Andre verdenskrig

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 107 personer i 2017 til 108 personer i 2018. Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på vegene i Norge etter Andre verdenskrig. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 27 drepte i 2017 til 29 i 2018.

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.