Har fått utsett riving av tilbygg som var sett opp ulovleg

Tiltakshavar Hanne Hvattum har fått innvilga søknad om oppsetjande verknad av vedtak om riving og dagmulkt.

Strid: Byrsetra ligg i Frydalen landskapsvernområde. Tilbygget saken gjeld, på bygget heilt til venstre.   Foto: saksdokument frå nasjonalparkstyret.

Nyheter

Etter i Miljødirektoratet i januar i fjor stadfesta at tilbygg på Byrsetra var sett opp ulovleg, vart frist for riving sett til 15. september.